Κατάθεση στο πάγιο ταμείο της Δημοκρατίας

58. Οποιοδήποτε ποσό εισπράττεται δυνάμει του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών κατατίθεται στο πάγιο ταμείο της Δημοκρατίας.