Έσοδα από συμφωνία διαχείρισης κοινοτικού δάσους

29. Οποιαδήποτε έσοδα προέρχονται από συμφωνία που έχει υπογραφεί μεταξύ κοινοτικών συμβουλίων και του Διευθυντή για τη διαχείριση των κοινοτικών δασών δυνάμει του άρθρου 27 και από τους Κανονισμούς που έχουν συνταχθεί από τα κοινοτικά συμβούλια δυνάμει του άρθρου 28 κατατίθενται στα ταμεία των επηρεαζόμενων κοινοτικών συμβουλίων.