Κανονισμοί κοινοτικών δασών που εκδίδονται από κοινοτικά συμβούλια

28.-(1) Κοινοτικά συμβούλια που έχουν υπογράψει συμφωνία με τον Διευθυντή δυνάμει του άρθρου 27, δύνανται, αφού εξασφαλίσουν τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή, να εκδώσουν Κανονισμούς για όλα ή οποιοδήποτε από τα ακόλουθα θέματα:

(α) Έκδοση άδειας εκκοπής, συλλογής ή μεταφοράς οποιουδήποτε δασικού προϊόντος από κοινοτικό δάσος, τους όρους παραχώρησης τέτοιας άδειας και τα τέλη που θα καταβάλλονται·

(β) οποιοδήποτε άλλο σκοπό ο οποίος συμβάλλει στην προστασία, αειφόρο διαχείριση και ανάπτυξη του κοινοτικού δάσους.

(2) Οι Κανονισμοί που εκδίδονται από τα κοινοτικά συμβούλια δυνάμει του εδαφίου (1), αναρτώνται σε περίοπτη θέση στην κοινότητα ή στις κοινότητες που επηρεάζονται.