Συμφωνία για τη διαχείριση των κοινοτικών δασών

27.-(1) Το κοινοτικό συμβούλιο, εντός των ορίων του οποίου ευρίσκεται το κοινοτικό δάσος, συνάπτει συμφωνία με τον Διευθυντή για τη διαχείριση του κοινοτικού δάσους.

(2) Στη συμφωνία που αναφέρεται στο εδάφιο (1) περιλαμβάνονται-

(α) η διάρκεια της·

(β) τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του Διευθυντή και των κοινοτικών συμβουλίων, συμπεριλαμβανομένων προνοιών για την κατανομή οποιωνδήποτε οικονομικών ή άλλων ωφελημάτων που δυνατόν να απορρέουν από τη διαχείριση του κοινοτικού δάσους και τις συνέπειες σε περίπτωση παράβασης της συμφωνίας από οποιοδήποτε μέρος∙ και

(γ) το διαχειριστικό σχέδιο της επηρεαζόμενης περιοχής.

(3) Ο Διευθυντής παρέχει την απαραίτητη τεχνική υποστήριξη που δυνατόν να ζητηθεί από τα κοινοτικά συμβούλια για τη σύναψη της συμφωνίας δυνάμει του παρόντος άρθρου.

(4) Ο Διευθυντής διενεργεί ελέγχους για τη διασφάλιση της εφαρμογής των συμφωνιών που συνάπτονται δυνάμει του παρόντος άρθρου.