Αναγνώριση οργάνωσης ιδιοκτητών ιδιωτικών δασών

30.-(1) Οποιαδήποτε ομάδα ή ένωση ιδιοκτητών ιδιωτικών δασών δύναται να αναγνωρισθεί ως οργάνωση ιδιοκτητών ιδιωτικών δασών κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης στον Διευθυντή σύμφωνα με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων των Κανονισμών που αναφέρονται στο εδάφιο (1), ο Διευθυντής δύναται να αναγνωρίσει οποιοδήποτε αιτητή δυνάμει του εδαφίου (1), ως οργάνωση ιδιοκτητών ιδιωτικών δασών, εάν επιβεβαιώσει ότι-

(α) ο αιτητής στοχεύει στην αειφόρο διαχείριση των δασών που ανήκουν στα μέλη της οργάνωσης·

(β) η αειφόρος διαχείριση υποστηρίζεται από σχετικό διαχειριστικό σχέδιο.