Ανάθεση της διαχείρισης ιδιωτικών δασών στον Διευθυντή

31.-(1) Ο ιδιοκτήτης ιδιωτικού δάσους ή η αναγνωρισμένη οργάνωση ιδιοκτητών ιδιωτικών δασών, δύναται κατόπιν συμφωνίας με τον Διευθυντή να αναθέτει την προστασία, τη διαχείριση και την ανάπτυξη τέτοιων δασών στον Διευθυντή.

(2) Συμφωνία που συνάπτεται δυνάμει του εδαφίου (1) περιλαμβάνει -

(α) διαχειριστικό σχέδιο της περιοχής∙

(β) τη διάρκεια της συμφωνίας·

(γ) τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Διευθυντή και των ιδιοκτητών ιδιωτικών δασών ή των αναγνωρισμένων οργανώσεων ιδιοκτητών ιδιωτικών δασών και τις συνέπειες σε περίπτωση παράβασης της συμφωνίας από οποιοδήποτε μέρος.

(3) Ο Διευθυντής παρέχει την απαραίτητη τεχνική υποστήριξη που δυνατόν να ζητηθεί από ιδιοκτήτη ιδιωτικού δάσους ή αναγνωρισμένη οργάνωση ιδιοκτητών ιδιωτικών δασών για τη σύναψη συμφωνίας δυνάμει του παρόντος άρθρου.

(4) Οι διατάξεις των άρθρων 32 έως 57 του Μέρους Χ του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδομένων Κανονισμών που παραπέμπουν στα προαναφερόμενα άρθρα που εφαρμόζονται επί των κρατικών δασών, εφαρμόζονται και επί των ιδιωτικών δασών, των οποίων η προστασία, αειφόρος διαχείριση και ανάπτυξη έχει ανατεθεί στον Διευθυντή.