Αδικήματα σε σχέση με τη φωτιά

32.-(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο που δεν είναι εξουσιοδοτημένο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών και ενεργεί χωρίς άδεια που εκδόθηκε από τον Διευθυντή και -

(α) ανάβει φωτιά μέσα σε κρατικό δάσος ή σε απόσταση δύο χιλιομέτρων (2 χλμ.) από τις παρυφές του, ή

(β) εγκαταλείπει άσβεστη φωτιά που έχει ανάψει το ίδιο σε κρατικό δάσος ή σε απόσταση δύο χιλιομέτρων (2 χλμ.) από τις παρυφές του, ή

(γ) απορρίπτει σε κρατικό δάσος ή σε απόσταση δύο χιλιομέτρων (2 χλμ.) από τις παρυφές του αναμμένο σπίρτο, τσιγάρο ή άλλο αντικείμενο που δυνατόν να προκαλέσει πυρκαγιά, ή

(δ) προκαλεί πυρκαγιά σε κρατικό δάσος ή σε απόσταση δύο χιλιομέτρων (2 χλμ.) από τις παρυφές του συνεπεία αλόγιστης ή αμελούς ενέργειας ή παράλειψής του να λάβει όλες τις αναγκαίες προφυλάξεις,

είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (€25.000,00) ή και στις δύο (2) αυτές ποινές.

(2) Η αναφερόμενη στο εδάφιο (1)(α) πράξη, δεν συνιστά αδίκημα εάν γίνεται -

(α) με τη γραπτή συγκατάθεση δασικού λειτουργού, ο οποίος είναι εξουσιοδοτημένος για το σκοπό αυτό από τον Διευθυντή και τηρουμένων των όρων που αναφέρονται στην εν λόγω γραπτή συγκατάθεση, ή

(β) από εκδρομέα και αποκλειστικά για την παρασκευή φαγητού εντός των προς τούτο ειδικά επιτρεπόμενων και διαρρυθμισμένων από τον Διευθυντή χώρων, ή

(γ) από κάτοχο οικίας, η οποία βρίσκεται μέσα σε κρατικό δάσος ή σε απόσταση δύο χιλιομέτρων (2 χλμ.) από τις παρυφές του, και αποκλειστικά για την παρασκευή φαγητού μέσα σε ειδικά διαρρυθμισμένο για το σκοπό αυτό εξωτερικό χώρο που επιθεωρήθηκε και εγκρίθηκε από τον Διευθυντή.

(3) Για σκοπούς εφαρμογής της παραγράφου (γ) του εδαφίου (2), ο Διευθυντής ή δασικός λειτουργός δεόντως εξουσιοδοτημένος από τον Διευθυντή, δύναται με τη συγκατάθεση και στην παρουσία του νόμιμου κατόχου της ιδιωτικής περιουσίας ή εκπροσώπου του να εισέρχεται σε εύλογο χρόνο σε οποιαδήποτε ιδιωτική περιουσία.

(4) Για σκοπούς εφαρμογής του παρόντος άρθρου, ο Διευθυντής ή δασικός λειτουργός δεόντως εξουσιοδοτημένος από τον Διευθυντή, δύναται να προβαίνει σε έρευνα για διακρίβωση των αιτίων έκρηξης της πυρκαγιάς.