Συνεχείς υποχρεώσεις αδειούχου προσώπου

23. (1) Τα αδειούχα πρόσωπα που έχουν εγγραφεί στο Μητρώο οφείλουν να συμμορφώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας τους με τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας, τον παρόντα Νόμο και τις δυνάμει αυτού εκδιδόμενες Οδηγίες, τον περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο και την Οδηγία ΟΔ144-2007-08.

(2) Πρόσωπα που παρέχουν διοικητικές υπηρεσίες σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 4 οφείλουν να συμμορφώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της παροχής τέτοιων υπηρεσιών με τον περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο στην άσκηση των πιο πάνω υπηρεσιών.