Τήρηση οικονομικών καταστάσεων

22. Το αδειούχο πρόσωπο οφείλει να ετοιμάζει εντός τεσσάρων (4) μηνών από το τέλος κάθε οικονομικού έτους, οικονομικές καταστάσεις οι οποίες να αντικατοπτρίζουν την αληθινή και δίκαιη του εικόνα και να είναι σύμφωνες με όλα τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα και κανόνες. Οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να είναι ελεγμένες από ελεγκτή και να συνοδεύονται από υπογραμμένο αντίγραφο της έκθεσής του. Οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις τηρούνται στα κεντρικά γραφεία του αδειούχου προσώπου και είναι στη διάθεση της Επιτροπής, εάν και εφόσον η Επιτροπή τα ζητήσει.