Χρήση χρηματοοικονομικών μέσων και κεφαλαίων πελατών

21. (1) Εάν το αδειούχο πρόσωπο κατέχει χρηματοοικονομικά μέσα που ανήκουν σε πελάτες, οφείλει να λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο για να προστατεύει τα δικαιώματα κυριότητας των πελατών, ιδίως σε περίπτωση αφερεγγυότητας του. Απαγορεύεται το αδειούχο πρόσωπο να χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά μέσα πελατών του για ίδιο λογαριασμό.

(2) Σε περίπτωση που το αδειούχο πρόσωπο, κατέχει κεφάλαια πελατών, οφείλει να λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο για να προστατεύει τα συμφέροντα των πελατών του. Απαγορεύεται το αδειούχο πρόσωπο να χρησιμοποιεί με οποιοδήποτε τρόπο τα κεφαλαία των πελατών του για ίδιο λογαριασμό.