Κατάθεση κεφαλαίων πελατών

20. Το αδειούχο πρόσωπο, οφείλει μόλις λαμβάνει κεφάλαια πελατών να τα τοποθετεί αμέσως, και χωρίς οποιαδήποτε καθυστέρηση, σε έναν ή περισσότερους λογαριασμούς που φέρουν την ένδειξη ‘χρήματα πελατών’ και ανοίγονται σε πιστωτικό ίδρυμα που έχει άδεια λειτουργίας είτε στη Δημοκρατία είτε στο εξωτερικό.