Φύλαξη κεφαλαίων πελατών

19. (1) Για σκοπούς διαφύλαξης των δικαιωμάτων των πελατών σε σχέση με τα κεφάλαια που τους ανήκουν, το αδειούχο πρόσωπο οφείλει να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίζει ότι τα κεφάλαια των πελατών που έχουν κατατεθεί, σύμφωνα με άρθρο 20, κατέχονται σε λογαριασμό ή λογαριασμούς χωριστούς από τυχόν άλλους λογαριασμούς που χρησιμοποιούνται για την κατοχή κεφαλαίων που ανήκουν στο αδειούχο πρόσωπο.

(2) Το αδειούχο πρόσωπο πρέπει να τηρεί τα απαραίτητα αρχεία και λογαριασμούς ώστε να είναι σε θέση, ανά πάσα στιγμή και χωρίς καθυστέρηση, να διαχωρίζει τα κεφάλαια που κατέχονται για λογαριασμό ενός πελάτη από τα κεφάλαια που κατέχονται για λογαριασμό οποιουδήποτε άλλου πελάτη