Φύλαξη χρηματοοικονομικών μέσων πελατών

18. Για σκοπούς διαφύλαξης των δικαιωμάτων των πελατών σε σχέση με τα χρηματοοικονομικά μέσα που τους ανήκουν, το αδειούχο πρόσωπο πρέπει να τηρεί τα απαραίτητα αρχεία και λογαριασμούς έτσι ώστε να είναι σε θέση, ανά πάσα στιγμή και χωρίς καθυστέρηση, να διαχωρίζει τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται για λογαριασμό ενός πελάτη από τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται για λογαριασμό οποιουδήποτε άλλου πελάτη, καθώς και από τα δικά του περιουσιακά στοιχεία.