Εξωτερική ανάθεση

17. (1) Το αδειούχο πρόσωπο όταν αναθέτει σε τρίτους την παροχή διοικητικών υπηρεσιών, οφείλει να μεριμνά για την παροχή συνεχούς και ικανοποιητικής υπηρεσίας στους πελάτες του και για την εκτέλεση των διοικητικών υπηρεσιών του σε συνεχή και ικανοποιητική βάση.

(2) Η οποιαδήποτε εξωτερική ανάθεση δύναται να γίνεται σε πρόσωπα εντός της Δημοκρατίας. Τέτοια ανάθεση πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο που να μην παραβλάπτει την ικανότητα της Επιτροπής να εποπτεύει την άμεση συμμόρφωση του αδειούχου προσώπου με όλες τις υποχρεώσεις του.

(3) Το αδειούχο πρόσωπο που αναθέτει σε εξωτερικούς φορείς ή τρίτα πρόσωπα την παροχή διοικητικών υπηρεσιών, εξακολουθεί να έχει πλήρη ευθύνη για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων που υπέχει δυνάμει του παρόντος Νόμου, του Περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου και της Οδηγίας ΟΔ144-2007-08.

(4) Ανεξαρτήτως των προνοιών του παρόντος Νόμου, η ευθύνη του λειτουργού συμμόρφωσης σε καμία περίπτωση δεν μετατίθεται.