Ενέργειες που συνεπάγονται τον αυτόματο τερματισμό της άδειας

16. (1) Άδεια παροχής διοικητικών υπηρεσιών παύει να ισχύει στις περιπτώσεις όπου το αδειούχο πρόσωπο παραιτείται ρητά από την άδεια παροχής διοικητικών υπηρεσιών.

(2) Σε περίπτωση που το αδειούχο πρόσωπο παραιτείται ρητά από την άδεια παροχής διοικητικών υπηρεσιών, η Επιτροπή τερματίζει αμέσως και αυτόματα την άδεια του και τη διαγράφει, δια παντός, από το Μητρώο χωρίς να χρειάζεται να δίδεται οποιαδήποτε ειδοποίηση στο αδειούχο πρόσωπο.

(3) Εταιρεία της οποίας η άδεια έχει τερματιστεί, παύει πάραυτα να παρέχει διοικητικές υπηρεσίες και οφείλει να τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις και εκκρεμότητες της, εντός περιόδου τριών (3) μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης της, για την ρητή παραίτηση από την άδεια της, στην Επιτροπή.

(4) Η εταιρεία της οποίας η άδεια έχει τερματιστεί, παραμένει υπό την εποπτεία της Επιτροπής μέχρι η Επιτροπή να ικανοποιηθεί ότι αυτή συμμορφώθηκε με τις οποιεσδήποτε εκκρεμείς υποχρεώσεις της.