Γενικές υποχρεώσεις για την ορθή υποβολή πληροφοριών

24. (1) Οποιοδήποτε πρόσωπο, περιλαμβανομένου αδειούχου προσώπου ή προσώπου που παρέχει υπηρεσίες κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (3) του άρθρου 4, έχει υποχρέωση δυνάμει του παρόντος Νόμου να υποβάλλει ή κοινοποιεί στην Επιτροπή, οποιεσδήποτε πληροφορίες, στοιχεία, έγγραφα ή έντυπα είτε κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής είτε άλλως πως, και οφείλει να μεριμνά και να εξασφαλίζει την ορθότητα, πληρότητα και ακρίβεια τους.

(2) Η παροχή στην Επιτροπή ψευδών, ή παραπλανητικών πληροφοριών ή στοιχείων ή εγγράφων ή εντύπων, ή η απόκρυψη ουσιώδους πληροφορίας, αποτελεί, επιπρόσθετα από παράβαση η οποία υπόκειται σε διοικητική κύρωση κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27, και ποινικό αδίκημα το οποίο τιμωρείται δυνάμει του άρθρου 26.