Εξουσία έκδοσης Οδηγιών

31. (1) Χωρίς επηρεασμό των λοιπών διατάξεων του παρόντος Νόμου που προβλέπουν για την έκδοση Οδηγιών, η Επιτροπή δύναται να εκδίδει Οδηγίες για τη ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος που προβλέπει ο παρών Νόμος,, το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού.

(2) Η εφαρμογή των οδηγιών που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου είναι υποχρεωτική για τα πρόσωπα προς τα οποία απευθύνονται.