Αρμόδια εποπτική αρχή και εξουσίες

30. (1) Η Επιτροπή είναι αρμόδια να εξασφαλίζει την εποπτεία και την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, καθώς και για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, και ασκεί τις εξουσίες της -

(α) άμεσα,

(β) σε συνεργασία ΅ε άλλες αρχές ή πρόσωπα, ή

(γ) υπό την ευθύνη της, ΅ε μεταβίβαση εξουσιών της στα πρόσωπα αυτά.

(2) Η Επιτροπή επιλαμβάνεται διοικητικών παραβάσεων είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν καταγγελίας που υποβάλλεται σε αυτήν.

(3) Οι διατάξεις του περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμου, που έχουν ως αντικείμενο την εποπτική αρμοδιότητα της Επιτροπής, την εξουσία της να συλλέγει πληροφορίες, να διενεργεί έρευνες και ελέγχους, να επιβάλλει κυρώσεις, να συνεργάζεται με αρμόδιες αρχές στη Δημοκρατία και στο εξωτερικό και γενικά όλες οι αρμοδιότητες, εξουσίες, ευθύνες και τα καθήκοντα της, εφαρμόζονται για σκοπούς εφαρμογής και εποπτείας του παρόντος Νόμου, τηρουμένων των αναλογιών.

(4) Η Επιτροπή, κατά την εξέταση οποιωνδήποτε ενώπιων της αιτήσεων,  δύναται να απαιτεί προφορικά ή γραπτά την προσκόμιση οποιωνδήποτε στοιχείων και πληροφοριών.

(5) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου, οποιοδήποτε πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται το αίτημα της Επιτροπής για συλλογή πληροφοριών, διενέργειας ελέγχου ή έρευνας, έχει υποχρέωση προς άμεση συμμόρφωση και έγκαιρη, πλήρη και ακριβή παροχή των αιτούμενων πληροφοριών.

(6) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου, σε περίπτωση άρνησης πρόσβασης σε πληροφορίες, αρχεία, βιβλία, λογαριασμούς, άλλα έγγραφα ή στοιχεία εναποθηκευμένα σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, κατά τη διενέργεια έρευνας ή ελέγχου της Επιτροπής, η Επιτροπή δύναται να προβαίνει σε άμεση κατάσχεση των σχετικών πληροφοριών, αρχείων, βιβλίων, λογαριασμών και άλλων εγγράφων και στοιχείων, καθώς και των ηλεκτρονικών μέσων αποθήκευσης και μεταφοράς δεδομένων:

Νοείται ότι η Επιτροπή επιστρέφει οτιδήποτε κατασχέθηκε δυνάμει των διατάξεων του παρόντος εδαφίου στον κάτοχό του, μόλις περατωθεί ο σκοπός για τον οποίο προέβηκε στην κατάσχεση και, σε κάθε περίπτωση, εντός σαράντα πέντε ημερών από την ημερομηνία της κατάσχεσης.

(7) Επιπρόσθετα από τα πιο πάνω η Επιτροπή υποβάλλει στη Μονάδα οποιεσδήποτε πληροφορίες ή υποψίες προκύπτουν στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων της δυνάμει του παρόντος Νόμου, οι οποίες δυνατόν να αφορούν διάπραξη αδικημάτων κατά παράβαση του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου.

(8) (α) Οποιαδήποτε αναφορά στο παρόντα Νόμο σε οποιαδήποτε υποχρέωση ενημέρωσης, υποβολής, γνωστοποίησης ή κοινοποίησης οποιωνδήποτε αιτήσεων ή εγγράφων ή πληροφοριών ή εντύπων προς την Επιτροπή, η Επιτροπή έχει την εξουσία και αρμοδιότητα να αποδέχεται αυτά σε ηλεκτρονική μορφή.

(β) Η Επιτροπή δύναται να καθορίσει με οδηγία της ποια έγγραφα/πληροφορίες θα αποδέχεται σε ηλεκτρονική μορφή, ή σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή, καθώς και τη διαδικασία και τον τρόπο υποβολής των εν λόγω εγγράφων:

Νοείται ότι, όπου η Επιτροπή θα αιτείται την υποβολή εγγράφων σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή, την ευθύνη για τη συμβατότητα και πανομοιότητα των εγγράφων που υποβάλλονται έχει το πρόσωπο που, βάσει του παρόντα Νόμου, οφείλει να υποβάλει τα έγγραφα στην Επιτροπή.

(γ) Η Επιτροπή δύναται να καθορίζει, με την δυνάμει του παρόντος εδαφίου Οδηγία της, τις περαιτέρω λεπτομέρειες για την αναφερόμενη στο παρόν εδάφιο διαδικασία.