Τέλη και Συνδρομές

32. (1) Για σκοπούς εφαρμογής του παρόντος Νόμου, καταβάλλονται τέλη και συνδρομές, το ύψος των οποίων καθορίζεται με Οδηγία της Επιτροπής.

(2) Τα τέλη και οι συνδρομές που καταβάλλονται δυνάμει του εδαφίου (1) λογίζονται στα έσοδα της Επιτροπής και σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής τους, λαμβάνονται, επιπρόσθετα από οποιαδήποτε άλλα μέτρα που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο, δικαστικά μέτρα προς είσπραξή τους οπότε το οφειλόμενο ποσό εισπράττεται ως αστικό χρέος.