Πρόσωπα που απασχολούνται από αδειούχο πρόσωπο

9. (1) Το αδειούχο πρόσωπο οφείλει να μεριμνά όπως τα πρόσωπα που απασχολούνται σε αυτό, διαθέτουν εχέγγυα ήθους και εντιμότητας καθώς και τις ικανότητες, τις γνώσεις και την εμπειρογνωμοσύνη που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που θα τους, ή τους έχουν, ανατεθεί.

(2) Το αδειούχο πρόσωπο οφείλει να εργοδοτεί εσωτερικό δικηγόρο ή να διατηρεί ταχτική επαγγελματική σχέση με εξωτερικό δικηγόρο σε ετήσια βάση.

(3) Το αδειούχο πρόσωπο οφείλει να διορίζει λειτουργό συμμόρφωσης.

(4) Ο διορισμός του λειτουργού συμμόρφωσης πρέπει πρώτα να εγκριθεί από την Επιτροπή αφού ληφθούν υπόψη η πείρα, τα προσόντα καθώς και τα εχέγγυα ήθους και εντιμότητας του.