Υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας

10. (1) Εταιρεία η οποία επιθυμεί να αποκτήσει άδεια για την παροχή διοικητικών υπηρεσιών υποβάλλει σχετική αίτηση, δεόντως συμπληρωμένη, στην Επιτροπή.

(2) Το σχετικό έντυπο της αίτησης εκδίδεται από την Επιτροπή και διατίθεται στον διαδικτυακό της τόπο.

(3) Η αίτηση υπογράφεται από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας και συνοδεύεται από: -

(α) Το ειδικά διατυπωμένο ερωτηματολόγιο, το οποίο εκδίδεται από την Επιτροπή και είναι διαθέσιμο στον διαδικτυακό της τόπο, το οποίο συμπληρώνεται και υποβάλλεται από τους συμβούλους και τα πρόσωπα που πραγματικά διευθύνουν την εταιρεία, αν είναι άλλοι από τους συμβούλους, τους μετόχους και, εάν και εφόσον υπάρχουν, τους πραγματικούς δικαιούχους και το λειτουργό συμμόρφωσης.

(β) Υπογραμμένη βεβαίωση των μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, με την οποία βεβαιώνουν ότι έχουν καταβάλει κάθε οφειλόμενη επιμέλεια για να εξασφαλίσουν ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στην αίτηση, καθώς και τα στοιχεία και έντυπα που τη συνοδεύουν, είναι ορθά, πλήρη και αληθή.

(γ) Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου και πιστοποιητικό ή βεβαίωση μη πτώχευσης, από οποιαδήποτε ανεξάρτητη και αξιόπιστη πηγή, στις περιπτώσεις φυσικών προσώπων:

Νοείται ότι όπου το πιστοποιητικό μη πτώχευσης δεν είναι δυνατόν να εκδοθεί από κρατική υπηρεσία τότε δύναται να προσκομίζεται βεβαίωση από πιστωτικό ίδρυμα της Δημοκρατίας ή του εξωτερικού. Η εν λόγω βεβαίωση πρέπει να βεβαιώνει ότι το πρόσωπο το οποίο αφορά διατηρεί λογαριασμό στο πιστωτικό ίδρυμα και είναι συνεπής με τις υποχρεώσεις του.

Για σκοπούς της παρούσας παραγράφου, «Φυσικά πρόσωπα» λογίζονται τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα πρόσωπα που πραγματικά διευθύνουν, ο λειτουργός συμμόρφωσης, οι μέτοχοι και, όπου προκύπτει, οι πραγματικοί δικαιούχοι.

(δ) Το ιδρυτικό έγγραφο και το καταστατικό της εταιρείας καθώς και όλα τα σχετικά εταιρικά έγγραφα στα οποία εμφαίνονται τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, οι μέτοχοι και οι πραγματικοί δικαιούχοι, εάν υπάρχουν, καθώς και το εγγεγραμμένο γραφείο και πιστοποιητικό καλής λειτουργίας.

Νοείται ότι όπου το πιστοποιητικό καλής λειτουργίας δεν είναι δυνατόν να εκδοθεί από κρατική υπηρεσία ή αρχή τότε δύναται να προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από οποιαδήποτε ανεξάρτητη και αξιόπιστη πηγή. Στην περίπτωση αυτή, η εν λόγω βεβαίωση δύναται να είναι από πιστωτικό ίδρυμα της Δημοκρατίας ή του εξωτερικού. Μια τέτοια βεβαίωση πρέπει να βεβαιώνει ότι η εταιρεία, στην οποία αναφέρεται, διατηρεί λογαριασμό στο πιστωτικό ίδρυμα και είναι συνεπής με τις υποχρεώσεις της.

(ε) Το τέλος υποβολής αίτησης ως αυτό καθορίζεται στο άρθρο 32.

(4) Κατά την παραλαβή και εξέταση της αίτησης και σε οποιοδήποτε χρόνο, η Επιτροπή δύναται να απαιτήσει την υποβολή οποιασδήποτε πρόσθετης πληροφορίας ή οποιωνδήποτε εγγράφων, τα οποία κρίνει ως απαραίτητα για να βοηθήσουν κατά την αξιολόγηση της αίτησης.

(5) Η αίτηση θεωρείται δεόντως συμπληρωμένη μόνο όταν περιλαμβάνονται σε αυτή όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες, καθώς και το σχετικό τέλος που απαιτείται από την Επιτροπή δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(6) Η Επιτροπή χορηγεί άδεια εφόσον ικανοποιηθεί ότι έχουν υποβληθεί όλα τα απαραίτητα τέλη, στοιχεία, έντυπα, έγγραφα και πληροφορίες που καταδεικνύουν ότι ο αιτητής συμμορφώνεται με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου.

(7) Την ευθύνη για την ορθότητα, πληρότητα και ακρίβεια της αίτησης για χορήγηση άδειας καθώς και των στοιχείων και εντύπων που συνοδεύουν αυτή φέρουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της αιτήτριας ή του αδειούχου προσώπου, τα οποία υπογράφουν την αίτηση.

(8) Η Επιτροπή δύναται με Οδηγία της να καθορίζει το περιεχόμενο της αίτησης και τις παρεχόμενες μέσω αυτής πληροφορίες καθώς και οποιοδήποτε άλλο σχετικό θέμα.