Μεταβατικές διατάξεις για πρόσωπα που παρέχουν διοικητικές υπηρεσίες

11. (1) Τηρουμένων των εξαιρέσεων του παρόντος Νόμου, πρόσωπο το οποίο πριν την έναρξη της ισχύος του Νόμου ασκούσε εργασίες που εμπίπτουν στις διοικητικές υπηρεσίες, δύναται να συνεχίσει να παρέχει τις εν λόγω υπηρεσίες στη Δημοκρατία και να εγγραφεί στο Μητρώο, εφόσον:

(α) Εντός δύο μηνών από την ημέρα έναρξης ισχύος του Νόμου κοινοποιήσει στην Επιτροπή:

(i) τα στοιχεία του, όνομα, μέτοχοι, διευθυντές και συνοπτική έκθεση δραστηριοτήτων,

(ii) την πρόθεση του ή μη να υποβάλει αίτηση δυνάμει του Νόμου για χορήγηση άδειας.

(β) Εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία υποβολής της κοινοποίησης που προβλέπεται στην παράγραφο (α), υποβάλει στην Επιτροπή αίτηση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 10, μαζί με ελεγμένους λογαριασμούς των αμέσως δύο προηγούμενων ετών, όπου είναι δυνατό.

(γ) Συμμορφωθεί άμεσα με τα προβλεπόμενα στον παρόντα Νόμο.

(2) Τα κατά το εδάφιο (1) πρόσωπα, δύνανται, σε περίπτωση που δεν υποβάλουν κοινοποίηση ή αίτηση κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (1), να συνεχίσουν να ασκούν τέτοιες εργασίες για διάστημα έξι μηνών μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου. Με την πάροδο της προθεσμίας των έξι μηνών, τα εν λόγω πρόσωπα παύουν να δικαιούνται να παρέχουν διοικητικές υπηρεσίες.

(3) Πρόσωπο που παρέχει διοικητικές υπηρεσίες κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου και το οποίο απέστειλε στην Επιτροπή κοινοποίηση για την πρόθεση του να υποβάλει αίτηση καθώς και τη μετέπειτα σχετική αίτηση του, κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο, δύναται να συνεχίζει να παρέχει διοικητικές υπηρεσίες εκτός εάν η αίτηση του απορριφθεί από την Επιτροπή οπότε ισχύουν οι διατάξεις του εδαφίου (4).

(4) Σε περίπτωση κατά την οποία η Επιτροπή απορρίψει αίτηση εταιρείας για χορήγηση άδειας, η εν λόγω εταιρεία δεν εγγράφεται στο Μητρώο και παύει εντός έξι μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απορριπτικής απόφασης της Επιτροπής, να παρέχει διοικητικές υπηρεσίες. Κατά τη λήξη της περιόδου των έξι μηνών η εταιρεία οφείλει να έχει τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις της προς τρίτους, που απορρέουν από την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών.