Χορήγηση άδειας

12. (1) Η Επιτροπή κατά την εξέταση αίτησης που υποβάλλεται στις περιπτώσεις του άρθρου 10 έχει εξουσία, εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της δεόντως συμπληρωμένης αίτησης να ενημερώσει γραπτώς την αιτήτρια εταιρεία για την απόφαση της -

(α) να της απαγορεύσει την παροχή διοικητικών υπηρεσιών ή

(β) να εγκρίνει, με ή χωρίς όρους, την αίτηση και να χορηγήσει άδεια με την καταχώρηση στο Μητρώο.

(2) Η Επιτροπή κατά την εξέταση αίτησης που υποβάλλεται στις περιπτώσεις του άρθρου 11 έχει εξουσία, εντός χρονικής περιόδου που δεν υπερβαίνει τους εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία παραλαβής της δεόντως συμπληρωμένης αίτησης να ενημερώσει γραπτώς την αιτήτρια εταιρεία για την απόφαση της -

(α) να της απαγορεύσει τη συνέχιση παροχής διοικητικών υπηρεσιών ή

(β) να εγκρίνει, με ή χωρίς όρους, την αίτηση και να χορηγήσει άδεια με την καταχώρηση στο Μητρώο.

(3) Η Επιτροπή δύναται, κατά την απόλυτή της κρίση, να επεκτείνει την προθεσμία έκδοσης απόφασής της δυνάμει των εδαφίων (1) και (2), χωρίς να θεωρείται εγκριμένη η αίτηση.

(4) Η Επιτροπή δεν χορηγεί άδεια εάν δεν έχει πεισθεί πλήρως ότι η εταιρεία η οποία συστάθηκε στη Δημοκρατία και αιτείται τη χορήγηση άδειας, πληροί όλες τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο και στις δυνάμει αυτού εκδιδόμενες Οδηγίες.

(5) Η αιτήτρια εταιρεία παρέχει όλες τις πληροφορίες, ως καθορίζονται στο Νόμο, οι οποίες είναι αναγκαίες για να μπορέσει η Επιτροπή να πεισθεί ότι η αιτήτρια έχει λάβει, κατά το χρόνο της χορήγησης άδειας, όλα τα αναγκαία μέτρα για να εκπληρώσει τις προϋποθέσεις του Νόμου.

(6) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (5), το αδειούχο πρόσωπο επιτρέπεται να παρέχει μόνο τις διοικητικές υπηρεσίες που καταγράφονται στο Μητρώο.