Αίτηση για επέκταση ή τροποποίηση άδειας

13. (1) Σε περίπτωση που αδειούχο πρόσωπο επιθυμεί την επέκταση της άδειας του σε πρόσθετες διοικητικές υπηρεσίες οι οποίες δεν προβλέπονται στην άδεια που του χορηγήθηκε ή επιθυμεί την τροποποίηση της άδειας αναφορικά με οποιαδήποτε στοιχεία ή πληροφορίες, τότε υποβάλλει, εκ των προτέρων, σχετική κοινοποίηση στην Επιτροπή, η οποία συνοδεύεται από οποιεσδήποτε σχετικές πληροφορίες, στοιχεία και έντυπα κατά τα προβλεπόμενα στον παρόντα Νόμο.

(2) Η Επιτροπή δεν προβαίνει σε έγκριση των περιπτώσεων που προβλέπονται στο εδάφιο (1) πλην όμως διατηρεί το δικαίωμα, σε οποιοδήποτε χρόνο, είτε να αντιταχτεί σε οποιαδήποτε επέκταση ή τροποποίηση της άδειας είτε να ζητήσει από το αδειούχο πρόσωπο πρόσθετα στοιχεία ή πληροφορίες ή να του υποδείξει τροποποιήσεις. Το αδειούχο πρόσωπο οφείλει να συμμορφωθεί με οποιοδήποτε αίτημα και/ή υπόδειξη της Επιτροπής.

(3) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (2), αδειούχο πρόσωπο το οποίο σε οποιοδήποτε στάδιο προσφέρει, προτίθεται να προσφέρει ή σταματά να προσφέρει, τη διοικητική υπηρεσία που προβλέπεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 4 οφείλει να ενημερώνει ρητά και άμεσα την Επιτροπή.

(4) Η Επιτροπή οφείλει να ενημερώνει το Μητρώο της αναφορικά με τις οποιεσδήποτε αλλαγές επέλθουν δυνάμει του παρόντος άρθρου, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημέρα που θα της κοινοποιηθούν οι αλλαγές.