Μέτοχοι αδειούχου προσώπου

8.-(1) Η Επιτροπή δεν επιτρέπει την παροχή διοικητικών υπηρεσιών, μέχρις ότου πληροφορηθεί για την ταυτότητα των άμεσων και ή έμμεσων μετόχων και πραγματικών δικαιούχων της αιτήτριας, ανεξάρτητα του αν πρόκειται για φυσικά ή νομικά πρόσωπα:

Νοείται ότι στις περιπτώσεις νομικών προσώπων, η αιτήτρια ή το αδειούχο πρόσωπο οφείλει να παρέχει πληροφορίες για την ταυτότητα των φυσικών προσώπων που τα διοικούν, καθώς και των μετόχων τους, φθάνοντας μέχρι των τελικών φυσικών προσώπων.

(2) Η Επιτροπή δύναται να απορρίψει την αίτηση για χορήγηση άδειας εάν, λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να διασφαλιστεί η ορθή και συνετή διαχείριση της εταιρείας, δεν έχει πεισθεί ή ικανοποιηθεί για την καταλληλότητα των άμεσων και/ή έμμεσων μετόχων και πραγματικών δικαιούχων.

(3) Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα, σε οποιοδήποτε χρόνο μετά τη χορήγηση άδειας, είτε να αντιταχτεί στη συμμετοχή ή αλλαγή μετόχου, είτε να ζητήσει από το αδειούχο πρόσωπο πρόσθετα στοιχεία ή πληροφορίες ή να του υποδείξει τροποποιήσεις εάν έχει λόγους να αμφιβάλλει για την καταλληλότητα των άμεσων και ή έμμεσων μετόχων και πραγματικών δικαιούχων. Το αδειούχο πρόσωπο οφείλει να συμμορφωθεί με οποιοδήποτε αίτημα και ή υπόδειξη της Επιτροπής.