Πρόσωπα που πραγματικά διευθύνουν το αδειούχο πρόσωπο

7. (1) Τα πρόσωπα που πραγματικά διευθύνουν την αιτήτρια ή το αδειούχο πρόσωπο πρέπει να έχουν τα εχέγγυα εντιμότητας και πείρας, ακαδημαϊκά ή και επαγγελματικά προσόντα, ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή και συνετή διαχείρισή της.

(2) Η διοίκηση του αδειούχου προσώπου πρέπει να ασκείται από τουλάχιστον δύο πρόσωπα τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο εδάφιο (1).

(3) Η Επιτροπή δύναται να απορρίψει την αίτηση για χορήγηση άδειας, εάν δεν έχει πεισθεί ή ικανοποιηθεί για την εντιμότητα και την πείρα των προσώπων που πραγματικά διευθύνουν την αιτήτρια ή το αδειούχο πρόσωπο, ή εάν υπάρχουν λόγοι που επιτρέπουν να θεωρηθεί ότι η ύπαρξη των προσώπων αυτών στη διοίκηση αποτελούν απειλή για την ορθή και συνετή διαχείρισή τους.

(4) Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα, σε οποιοδήποτε χρόνο μετά τη χορήγηση άδειας, είτε να αντιταχτεί σε οποιοδήποτε διορισμό, ή αλλαγή σε διορισμό προσώπου που πραγματικά διευθύνει, είτε να ζητήσει από το αδειούχο πρόσωπο πρόσθετα στοιχεία ή πληροφορίες ή να του υποδείξει τροποποιήσεις. Το αδειούχο πρόσωπο οφείλει να συμμορφωθεί με οποιοδήποτε αίτημα και ή υπόδειξη της Επιτροπής.