Κεντρικά γραφεία

6. Τα κεντρικά γραφεία του αδειούχου προσώπου πρέπει να βρίσκονται στη Δημοκρατία:

Νοείται ότι η άδεια που χορηγείται κατά τα οριζόμενα στον παρόντα Νόμο επιτρέπει στα αδειούχα πρόσωπα να παρέχουν τις διοικητικές υπηρεσίες, για τις οποίες έχουν λάβει άδεια, τόσο στη Δημοκρατία όσο και το εξωτερικό, νοουμένου ότι οι αντίστοιχες νομοθεσίες στο εξωτερικό δεν τους το απαγορεύουν.