Απαγόρευση άσκησης διοικητικών υπηρεσιών

5.(1) Τηρουμένων οποιωνδήποτε εξαιρέσεων στο Νόμο, μόνο τα δικαιούχα πρόσωπα δύνανται να παρέχουν διοικητικές υπηρεσίες:

Νοείται ότι τα φυσικά πρόσωπα που εργοδοτούνται από δικαιούχα πρόσωπα εξαιρούνται της εφαρμογής του παρόντος Νόμου μόνο εφόσον ασκούν διοικητικές υπηρεσίες στο πλαίσιο της άσκησης των εργασιών που τους ανατίθενται από τον εργοδότη τους.

(2) Αναφορικά με τις υπηρεσίες εμπιστευματοδόχου, ο εμπιστευματοδόχος υποχρεούται όπως εξασφαλίζει ότι, κατά πάντα χρόνο, εμπίστευμα που διέπεται από το Κυπριακό Δίκαιο έχει τουλάχιστον ένα εμπιστευματοδόχο ο οποίος είναι κάτοικος Κύπρου:

Νοείται ότι σε περιπτώσεις εμπιστευμάτων που υφίστανται κατά την ημερομηνία έναρξης του παρόντος Νόμου, ο εμπιστευματοδόχος έχει διορία έξι μηνών για να συμμορφωθεί με τις πρόνοιες του παρόντος εδαφίου.