Τήρηση και δημοσίευση Μητρώου

25.- (1) Η Επιτροπή συστήνει και διατηρεί ελεύθερα προσβάσιμο από το κοινό Μητρώο στο οποίο εγγράφονται τα αδειούχα πρόσωπα.

(2) Κατά την χορήγηση άδειας, η Επιτροπή παραχωρεί αριθμό Μητρώου στο κάθε αδειούχο πρόσωπο και καταχωρεί τα στοιχεία του, τις διοικητικές υπηρεσίες που προσφέρει καθώς και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες κρίνει σκόπιμο, στο Μητρώο που τηρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (4), η Επιτροπή μεριμνά για την επικαιροποιημένη τήρηση του Μητρώου.

(4) Η Επιτροπή δύναται να καθορίσει με Οδηγία της κάθε σχετικό θέμα αναφορικά με τη διαδικασία τήρησης, ενημέρωσης, εγγραφής ή διαγραφής αδειούχων προσώπων καθώς και οποιοδήποτε άλλο σχετικό θέμα.

(5) Η Επιτροπή δημοσιοποιεί το Μητρώο με δημοσίευση στον διαδικτυακό της τόπο, ή το δημοσιοποιεί με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ήθελε αποφασίσει.

(6) Η Επιτροπή αναρτά σε περίοπτη θέση στην ιστοσελίδα της το σύνδεσμο (link) για την πρόσβαση στα αντίστοιχα μητρώα τα οποία τηρούνται από τις εποπτικές αρχές των δικαιούχων προσώπων.