Κατάρτιση και Τήρηση Μητρώων Εμπιστευμάτων

25Α. - (1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,  ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος και ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) καταρτίζουν και τηρούν Μητρώο Εμπιστευμάτων, όπως προνοείται στα εδάφια (2), (3) και (4):

Νοείται ότι οι Εποπτικές Αρχές δύνανται να ανταλλάσουν πληροφορίες μεταξύ τους, στα πλαίσια των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από τον παρόντα Νόμο και από τον Περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

(2) Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος καταρτίζει και τηρεί Μητρώο Εμπιστευμάτων αναφορικά με κάθε εμπίστευμα που διέπεται από το Κυπριακό δίκαιο και έχει ένα (1) εκ των εμπιστευματοδόχων κάτοικο Κύπρου, ο οποίος είναι εξαιρούμενο πρόσωπο που εποπτεύεται από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο, υπό την ιδιότητα του ως Εποπτική Αρχή.

(3) Ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου καταρτίζει και τηρεί Μητρώο Εμπιστευμάτων αναφορικά με κάθε εμπίστευμα που διέπεται από το Κυπριακό δίκαιο και έχει ένα (1) εκ των εμπιστευματοδόχων κάτοικο Κύπρου, ο οποίος είναι εξαιρούμενο πρόσωπο που εποπτεύεται από τον Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου, υπό την ιδιότητα του ως Εποπτική Αρχή.

(4) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς καταρτίζει και τηρεί Μητρώο Εμπιστευμάτων αναφορικά με κάθε εμπίστευμα που διέπεται από το Κυπριακό δίκαιο, το οποίο δεν εμπίπτει στις πρόνοιες των εδαφίων (2) και (3) πιο πάνω.

(5) Εμπίστευμα τηρείται σε Μητρώο Εμπιστευμάτων για όσο χρόνο διέπεται από το Κυπριακό δίκαιο.

(6) Τα Μητρώα Εμπιστευμάτων

(α) δεν είναι διαθέσιμα στο κοινό αλλά είναι διαθέσιμα προς επιθεώρηση από τις αρμόδιες Εποπτικές Αρχές.

(β) περιέχουν τις εξής πληροφορίες:

(i) Το όνομα του εμπιστεύματος,

(ii) τα ονόματα και την πλήρη διεύθυνση κάθε εμπιστευματοδόχου κατά πάντα σχετικό χρόνο,

(iii) την ημερομηνία δημιουργίας του εμπιστεύματος,

(iν) την ημερομηνία τυχόν αλλαγής του δικαίου που διέπει το εμπίστευμα, και

(ν) την ημερομηνία τερματισμού του εμπιστεύματος.

(7) Κάθε εμπιστευματοδόχος, κάτοικος Κύπρου, εμπιστεύματος που διέπεται από το Κυπριακό δίκαιο έχει υποχρέωση, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την δημιουργία εμπιστεύματος ή από την υιοθέτηση του Κυπριακού δικαίου ως του δικαίου που διέπει το εμπίστευμα, ανάλογα με την περίπτωση, να γνωστοποιεί στην Εποπτική Αρχή, που τηρεί το ανάλογο Μητρώο Εμπιστευμάτων, τις πληροφορίες που καθορίζονται στο εδάφιο (6).

(8) Σε περίπτωση αλλαγής στις πληροφορίες που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (i) και (ii) της παραγράφου (β) του εδαφίου 6,  κάθε εμπιστευματοδόχος, κάτοικος Κύπρου, εμπιστεύματος που διέπεται από το Κυπριακό δίκαιο έχει υποχρέωση, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη σχετική αλλαγή, να γνωστοποιεί στην Εποπτική Αρχή, που τηρεί το ανάλογο Μητρώο Εμπιστευμάτων, τις σχετικές αλλαγές.

(9) Σε περίπτωση αλλαγής του δικαίου που διέπει εμπίστευμα που βρίσκεται σε Μητρώο Εμπιστευμάτων σε δίκαιο άλλο από το Κυπριακό ή σε περίπτωση τερματισμού εμπιστεύματος που βρίσκεται σε Μητρώο Εμπιστευμάτων,  κάθε εμπιστευματοδόχος, κάτοικος Κύπρου, του σχετικού εμπιστεύματος έχει υποχρέωση, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την έλευση του σχετικού γεγονότος, να γνωστοποιεί στην Εποπτική Αρχή που τηρεί το ανάλογο Μητρώο Εμπιστευμάτων τη σχετική αλλαγή και, στην περίπτωση αυτή, το εμπίστευμα θα φέρει την ένδειξη ότι έχει τερματιστεί ή ότι έχει αλλάξει το δίκαιο που το διέπει, ανάλογα με την περίπτωση, και οι σχετικές πληροφορίες για το εμπίστευμα αυτό θα τηρούνται στο σχετικό Μητρώο Εμπιστευμάτων για περίοδο πέντε (5) ετών από την έλευση του σχετικού γεγονότος.

(10) Αναφορικά με εμπιστεύματα που διέπονται από το Κυπριακό δίκαιο και βρίσκονται σε ισχύ κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, ο εμπιστευματοδόχος, ο οποίος είναι κάτοικος Κύπρου, θα έχει διορία έξι (6) μηνών για να συμμορφωθεί με τις πρόνοιες του παρόντος άρθρου.