Διοικητικές υπηρεσίες.

4.(1) Οι υπηρεσίες και δραστηριότητες που περιγράφονται πιο κάτω λογίζονται ως διοικητικές υπηρεσίες -

(α) Η διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, της ανάληψης ή παροχής των καθηκόντων εμπιστευματοδόχου (επιτρόπου) ή προστάτη (protector) εμπιστευμάτων, οπουδήποτε και εάν αυτά έχουν δημιουργηθεί ή εγκαθιδρυθεί, ή της διαχείρισης ή επένδυσης ή διάθεσης των περιουσιακών στοιχείων του εμπιστεύματος:

Νοείται ότι κατά την παροχή υπηρεσιών προστάτη (protector) δε θεωρείται ότι παρέχεται διοικητική υπηρεσία, εντός της έννοιας του παρόντος Νόμου, σε περίπτωση που ο προστάτης ενός εμπιστεύματος είναι ένας εκ των δικαιούχων του εμπιστεύματος ή ο εμπιστευματοπάροχος ή συγγενικό πρόσωπο μέχρι τρίτου βαθμού συγγένειας του εμπιστευματοπάροχου.

(β) Η ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών, που περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, τη διαχείριση ή τη διοίκηση εταιρειών, ομόρρυθμων ή ετερόρρυθμων εταιρειών, ή άλλων οργανισμών με ή χωρίς ξεχωριστή νομική οντότητα οπουδήποτε και εάν αυτά έχουν συσταθεί ή εγκαθιδρυθεί και η παροχή των υπηρεσιών που αναφέρονται πιο κάτω:-

(i) παροχή συμβούλων νομικών προσώπων∙

(ii) παροχή γραμματέα, ή βοηθού γραμματέα, νομικών προσώπων˙

(iii) κατοχή μετοχικού κεφαλαίου νομικών προσώπων και εγγραφή του κατόχου στα αντίστοιχα μητρώα εγγεγραμμένων μετόχων εκ μέρους και για λογαριασμό τρίτων·

(iv) παροχή διεύθυνσης εγγεγραμμένου γραφείου και ή της επίσημης ταχυδρομικής και ή ηλεκτρονικής διεύθυνσης εταιρειών˙

(v) παροχή ομόρρυθμων ή ετερόρρυθμων συνεταίρων σε συνεταιρισμούς·

(vi) παροχή άλλων υπηρεσιών, ανάλογων ή σε συνάρτηση με τις υπηρεσίες που περιγράφονται στις πιο πάνω παραγράφους, σε σχέση με άλλα νομικά πρόσωπα ή οργανισμούς με ή χωρίς ξεχωριστή νομική οντότητα ∙

(vii) άνοιγμα ή διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών ∙

(viii) φύλαξη χρηματοοικονομικών μέσων για λογαριασμό πελατών, περιλαμβανομένης της θεματοφυλακής, ως αυτή καθορίζεται στο Τρίτο Παράρτημα, Μέρος ΙΙ, παράγραφος 1 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου, και άλλων συναφών υπηρεσιών, εκτός εάν θα παρέχεται ως παρεπόμενη υπηρεσία από ΕΠΕΥ στα πλαίσια του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου:

Νοείται ότι αναφορικά με την εξουσία σύστασης εταιρειών, αυτή παραμένει αποκλειστική αρμοδιότητα των δικηγόρων ως προνοείται από τον περί Δικηγόρων Νόμο.

(2) Σε περίπτωση που οποιεσδήποτε από τις διοικητικές υπηρεσίες είναι υπηρεσίες που χρήζουν άδειας δυνάμει του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου ή του περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου ή άλλου νόμου, ο παρέχων τις υπηρεσίες αυτές υποχρεούται να λαμβάνει άδεια δυνάμει του αντίστοιχου νόμου που εφαρμόζεται και όχι από τον παρόντα Νόμο.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (7) του άρθρου 3, του εδαφίου (2) του άρθρου 5 και του εδαφίου (2) του άρθρου 23, η παροχή διοικητικών υπηρεσιών από φυσικά πρόσωπα στις πιο κάτω περιστάσεις και νοουμένου πάντοτε ότι οι πιο κάτω διοικητικές υπηρεσίες δε θα διαφημίζονται ή χρησιμοποιούνται για την προσέλκυση πελατών, ούτε θα προφέρονται ή παρέχονται προς άλλα πρόσωπα, δεν εμπίπτει στα πλαίσια του παρόντος Νόμου, και εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής:

(α) Η ανάληψη καθηκόντων συμβούλου εταιρείας–

(i) Της οποίας οι τίτλοι είναι εισηγμένοι σε ρυθμιζόμενη αγορά.

(ii) Η οποία υπόκειται σε εποπτικό έλεγχο από Εποπτική Αρχή και δυνάμει του εποπτικού της πλαισίου υποχρεούται να έχει μη εκτελεστικούς ανεξάρτητους συμβούλους.

(iii) Στην οποία η Κυπριακή Δημοκρατία ή οποιοσδήποτε δημόσιος φορέας, αρχή ή οργανισμός κατέχουν την πλειοψηφία των μετοχών·

(β) Η ανάληψη καθηκόντων συμβούλου ή γραμματέα εταιρείας στις περιπτώσεις όπου –

(i) Η εταιρεία ανήκει δικαιωματικά κατά τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατόν (25%)-

(α) στο πρόσωπο που προσφέρει τις σχετικές υπηρεσίες και/ή στη σύζυγό του και/ή σε μέλη της οικογένειάς του και/ή της συζύγου του, μέχρι τετάρτου βαθμού συγγένειας ή

(β) σε εταιρεία ή εταιρείες που ανήκουν εξ ολοκλήρου στο πρόσωπο που προσφέρει τις σχετικές υπηρεσίες και/ή στη σύζυγό του και/ή σε μέλη της οικογένειάς του και/ή της συζύγου του μέχρι τετάρτου βαθμού συγγένειας ή

(γ) σε εμπίστευμα του οποίου, είτε το πρόσωπο που προσφέρει τις σχετικές υπηρεσίες και/ή η σύζυγός του και/ή οποιοδήποτε πρόσωπο με το οποίο το πρόσωπο που προσφέρει τις σχετικές υπηρεσίες και/ή η σύζυγός του έχει οικογενειακή σχέση μέχρι τετάρτου βαθμού συγγενείας, είναι οι μόνοι δικαιούχοι.·

(ιι) Η εταιρεία είναι ο αποκλειστικός εργοδότης του προσώπου που παρέχει τις υπηρεσίες ή εταιρεία που ανήκει στον όμιλο εταιρειών του οποίου είναι μέλος ο εργοδότης·

(γ) Η ανάληψη καθηκόντων συμβούλου εταιρείας η οποία είναι θυγατρική εταιρείας που περιγράφεται στην παράγραφο (α) πιο πάνω και η ανάληψη καθηκόντων συμβούλου ή γραμματέα εταιρείας η οποία είναι θυγατρική εταιρείας που περιγράφεται στην παράγραφο (β) πιο πάνω·

(δ) Η παροχή υπηρεσιών εμπιστευματοδόχου όταν αυτές παρέχονται προς εμπίστευμα όπου το πρόσωπο που προσφέρει τις διοικητικές υπηρεσίες είναι εμπιστευματοπάροχος ή όπου όλοι οι δικαιούχοι του εμπιστεύματος είναι ο ίδιος και/ή η σύζυγός του και/ή μέλη της οικογένειάς του και/ή της συζύγου του, μέχρι τέταρτου βαθμού συγγένειας ή

(ε) Η ανάληψη καθηκόντων εμπιστευματοδόχου εμπιστεύματος που δημιουργείται δυνάμει διαθήκης φυσικού προσώπου·

(στ) Η ανάληψη καθηκόντων συμβούλου εταιρείας, σε λιγότερο από δέκα εταιρείες μη λαμβανομένων υπόψη των εταιρειών που αναφέρονται στις παραγράφους (α), (β) ή (γ) πιο πάνω και νοουμένου ότι το σχετικό πρόσωπο δεν ελέγχει το διοικητικό συμβούλιο της σχετικής εταιρείας.