Διοικητικές υπηρεσίες.

4.(1) Οι υπηρεσίες και δραστηριότητες που περιγράφονται πιο κάτω λογίζονται ως διοικητικές υπηρεσίες -

(α) Η διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, της ανάληψης ή παροχής των καθηκόντων εμπιστευματοδόχου (επιτρόπου), οπουδήποτε και εάν αυτά έχουν δημιουργηθεί ή εγκαθιδρυθεί, ή της διαχείρισης ή επένδυσης ή διάθεσης των περιουσιακών στοιχείων του εμπιστεύματος.

(β) Η ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών, που περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, τη διαχείριση ή τη διοίκηση εταιρειών, ομόρρυθμων ή ετερόρρυθμων εταιρειών, ή άλλων οργανισμών με ή χωρίς ξεχωριστή νομική οντότητα οπουδήποτε και εάν αυτά έχουν συσταθεί ή εγκαθιδρυθεί και η παροχή των υπηρεσιών που αναφέρονται πιο κάτω:-

(i) παροχή συμβούλων νομικών προσώπων∙

(ii) παροχή γραμματέα, ή βοηθού γραμματέα, νομικών προσώπων˙

(iii) κατοχή μετοχικού κεφαλαίου νομικών προσώπων και εγγραφή του κατόχου στα αντίστοιχα μητρώα εγγεγραμμένων μετόχων εκ μέρους και για λογαριασμό τρίτων·

(iv) παροχή διεύθυνσης εγγεγραμμένου γραφείου και ή της επίσημης ταχυδρομικής και ή ηλεκτρονικής διεύθυνσης εταιρειών˙

(v) παροχή ομόρρυθμων ή ετερόρρυθμων συνεταίρων σε συνεταιρισμούς·

(vi) παροχή άλλων υπηρεσιών, ανάλογων ή σε συνάρτηση με τις υπηρεσίες που περιγράφονται στις πιο πάνω παραγράφους, σε σχέση με άλλα νομικά πρόσωπα ή οργανισμούς με ή χωρίς ξεχωριστή νομική οντότητα ∙

(vii) άνοιγμα ή διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών∙

(viii) φύλαξη χρηματοοικονομικών μέσων για λογαριασμό πελατών, περιλαμβανομένης της θεματοφυλακής, ως αυτή καθορίζεται στο Τρίτο Παράρτημα, Μέρος ΙΙ, παράγραφος 1 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου, και άλλων συναφών υπηρεσιών, εκτός εάν θα παρέχεται ως παρεπόμενη υπηρεσία από ΕΠΕΥ στα πλαίσια του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου:

Νοείται ότι αναφορικά με την εξουσία σύστασης εταιρειών, αυτή παραμένει αποκλειστική αρμοδιότητα των δικηγόρων ως προνοείται από τον περί Δικηγόρων Νόμο.

(2) Σε περίπτωση που οποιεσδήποτε από τις διοικητικές υπηρεσίες είναι υπηρεσίες που χρήζουν άδειας δυνάμει του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου ή του περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου ή άλλου νόμου, ο παρέχων τις υπηρεσίες αυτές υποχρεούται να λαμβάνει άδεια δυνάμει του αντίστοιχου νόμου που εφαρμόζεται και όχι από τον παρόντα Νόμο.

(3) Τηρουμένων των προνοιών του εδαφίου (7) του άρθρου 3, του εδαφίου (2) του άρθρου 5 και του εδαφίου (2) του άρθρου 23, η παροχή διοικητικών υπηρεσιών από φυσικά πρόσωπα στις πιο κάτω περιπτώσεις, δεν απαιτεί άδεια, νοουμένου ότι αυτές δε θα διαφημίζονται ή χρησιμοποιούνται για την προσέλκυση πελατών και δε θα προσφέρονται ή παρέχονται προς πρόσωπα άλλα από αυτά που αναφέρονται στο παρόν εδάφιο:

(α) Η ανάληψη καθηκόντων συμβούλου εταιρείας–

(i) της οποίας οι  τίτλοι είναι εισηγμένοι σε ρυθμιζόμενη αγορά·

(ii) η οποία υπόκειται σε εποπτικό έλεγχο από Εποπτική Αρχή και δυνάμει του εποπτικού της πλαισίου υποχρεούται να έχει μη εκτελεστικούς ανεξάρτητους συμβούλους·

(iii) στην οποία η Κυπριακή Δημοκρατία ή οποιοσδήποτε δημόσιος φορέας, αρχή ή οργανισμός κατέχουν την πλειοψηφία των μετοχών·

(iv) όπου  εταιρεία ανήκει δικαιωματικά κατά τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατόν (25%)-

(α) στο πρόσωπο που προσφέρει τις σχετικές υπηρεσίες και/ή στη σύζυγό του και/ή σε μέλη της οικογένειάς του και/ή της συζύγου του, μέχρι τετάρτου βαθμού συγγένειας ή

(β) σε εταιρεία ή εταιρείες που ανήκουν εξ ολοκλήρου στο πρόσωπο που προσφέρει τις σχετικές υπηρεσίες και/ή στη σύζυγό του και/ή σε μέλη της οικογένειάς του και/ή της συζύγου του μέχρι τετάρτου βαθμού συγγένειας ή (γ) σε εμπίστευμα του οποίου, είτε το πρόσωπο που προσφέρει τις σχετικές υπηρεσίες και/ή η σύζυγός του και/ή οποιοδήποτε πρόσωπο με το οποίο το πρόσωπο που προσφέρει τις σχετικές υπηρεσίες και/ή η σύζυγός του έχει οικογενειακή σχέση μέχρι τετάρτου βαθμού συγγενείας, είναι οι μόνοι δικαιούχοι·

(v) όπου η εταιρεία είναι ο αποκλειστικός εργοδότης του προσώπου που παρέχει τις υπηρεσίες ή εταιρεία που ανήκει στον όμιλο εταιρειών του οποίου είναι μέλος ο εργοδότης·

(vi) η οποία είναι θυγατρική εταιρείας, που περιγράφεται στις υποπαραγράφους (i) έως (v) της παραγράφου (α) πιο πάνω ·

(vii) σε λιγότερο από δέκα (10) εταιρείες, μη λαμβανομένων υπόψη των εταιρειών που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (i) έως (vi) της παραγράφου (α) πιο πάνω και νοουμένου ότι το σχετικό πρόσωπο ή πρόσωπα δεν ελέγχουν συσσωρευτικά το διοικητικό συμβούλιο της σχετικής εταιρείας.

(β) Η ανάληψη καθηκόντων γραμματέα εταιρείας, από φυσικό πρόσωπο κάτοικο Κύπρου, στις περιπτώσεις όπου–

(i)εταιρεία ανήκει δικαιωματικά κατά τουλάχιστον πενήντα τοις εκατόν (50%)-

(α) στο πρόσωπο που προσφέρει τις σχετικές υπηρεσίες και/ή στη σύζυγό του και/ή σε μέλη της οικογένειάς του και/ή της συζύγου του, μέχρι τετάρτου βαθμού συγγένειας ή

(β) σε εταιρεία ή εταιρείες που ανήκουν εξ ολοκλήρου στο πρόσωπο που προσφέρει τις σχετικές υπηρεσίες και/ή στη σύζυγό του και/ή σε μέλη της οικογένειάς του και/ή της συζύγου του μέχρι τετάρτου βαθμού συγγένειας ή

(γ) σε εμπίστευμα, το οποίο διέπεται από την Κυπριακή νομοθεσία και του οποίου, είτε το πρόσωπο που προσφέρει τις σχετικές υπηρεσίες και/ή η σύζυγός του και/ή οποιοδήποτε πρόσωπο με το οποίο το πρόσωπο που προσφέρει τις σχετικές υπηρεσίες και/ή η σύζυγός του έχει οικογενειακή σχέση μέχρι τετάρτου βαθμού συγγενείας, είναι οι μόνοι δικαιούχοι·

(ii) σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις υπο-υποπαραγράφους (α) έως (γ) της υποπαραγράφου (i) οι μέτοχοι της σχετικής εταιρείας είναι φυσικά πρόσωπα κάτοικοι Κύπρου, το ποσοστό συμμετοχής του πενήντα τοις εκατόν (50%) της υποπαραγράφου (i) πιο πάνω μειώνεται σε είκοσι πέντε τοις εκατόν (25%)·

(iii) η εταιρεία είναι ο αποκλειστικός εργοδότης του προσώπου που παρέχει τις υπηρεσίες ή εταιρεία που ανήκει στον όμιλο εταιρειών του οποίου είναι μέλος ο εργοδότης·

(iv) η εταιρεία είναι θυγατρική εταιρείας που περιγράφεται στις υποπαραγράφους (i) έως (iii) της παραγράφου (β) πιο πάνω·

(γ) η παροχή υπηρεσιών εμπιστευματοδόχου όταν αυτές παρέχονται προς εμπίστευμα, όπου το πρόσωπο που παρέχει τις διοικητικές υπηρεσίες είναι εμπιστευματοπάροχος ή όπου όλοι οι δικαιούχοι του εμπιστεύματος είναι ο ίδιος και/ή η σύζυγός του και/ή μέλη της οικογένειάς του και/ή της συζύγου του, μέχρι τέταρτου βαθμού συγγένειας·

(δ) η ανάληψη καθηκόντων εμπιστευματοδόχου εμπιστεύματος που δημιουργείται δυνάμει διαθήκης φυσικού προσώπου·

(ε) η διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών εταιρείας που πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις υποπαραγράφους (i) μέχρι (vi) της υποπαραγράφου (α) (i) έως (vi) πιο πάνω.

(4) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (7) του άρθρου 3, των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 5 και των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 23, η παροχή διοικητικών υπηρεσιών από εταιρείες στις πιο κάτω περιπτώσεις δεν απαιτεί άδεια, νοουμένου ότι αυτές δε θα διαφημίζονται ή χρησιμοποιούνται για την προσέλκυση πελατών και δε θα προσφέρονται ή παρέχονται προς πρόσωπα άλλα από αυτά που αναφέρονται στο παρόν εδάφιο:

(α) Η παροχή διοικητικών υπηρεσιών αποκλειστικά στις μητρικές τους επιχειρήσεις, στις θυγατρικές τους επιχειρήσεις ή σε άλλες θυγατρικές επιχειρήσεις των μητρικών τους επιχειρήσεων, νοουμένου ότι η εν λόγω εταιρεία έχει ως γραμματέα είτε δικαιούχο πρόσωπο είτε φυσικό πρόσωπο κάτοικο Κύπρου, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο (β) του εδαφίου (3) ανωτέρω.

(β) Η παροχή υπηρεσιών εμπιστευματοδόχου όταν αυτές παρέχονται προς εμπίστευμα και πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(i) Η εν λόγω εταιρεία ανήκει αποκλειστικά σε ένα φυσικό πρόσωπο και/ή στην σύζυγό του και/ή σε μέλη της οικογένειάς του και/ή της συζύγου του μέχρι τετάρτου βαθμού συγγένειας·

(ii) όλοι οι δικαιούχοι του εμπιστεύματος είναι τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο (i) ανωτέρω και/ή η σύζυγός του και/ή μέλη της οικογένειάς του και/ή της συζύγου του, μέχρι τετάρτου βαθμού συγγένειας·

(iii) η εταιρεία έχει ως γραμματέα είτε δικαιούχο πρόσωπο είτε φυσικό πρόσωπο κάτοικο Κύπρου, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο (β) του εδαφίου (3) πιο πάνω.

(5) Η παροχή των υπηρεσιών που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (iii) και/ή (viii) της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) από εταιρείες, δεν απαιτεί άδεια νοουμένου ότι πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Οι εν λόγω υπηρεσίες παρέχονται από νομικό πρόσωπο, το οποίο είναι εγγεγραμμένο στο εξωτερικό και υπόκειται στην εποπτεία του κράτους καταγωγής του για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών.

(β) υπάρχει συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής ή των άλλων εποπτικών αρχών και της αρμόδιας εποπτικής αρχής του κράτους καταγωγής του παροχέα των εν λόγω υπηρεσιών.