Ποινικό αδίκημα

26.-(1) Πρόσωπο που παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με το άρθρο 5 ή και με το άρθρο 24 διαπράττει ποινικό αδίκημα και σε περίπτωση καταδίκης του τιμωρείται με ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη ή με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€350.000) ή και με τις δύο αυτές ποινές.

(2) Ποινική ευθύνη, για το προβλεπόμενο αδίκημα στο εδάφιο (1), που τελείται από νομικό πρόσωπο υπέχει, εκτός από το ίδιο το νομικό πρόσωπο, και οποιοδήποτε από τα μέλη των διοικητικών, διευθυντικών, εποπτικών ή ελεγκτικών του οργάνων που αποδεικνύεται ότι συναίνεσε ή συνέπραξε στην τέλεση του αδικήματος.

(3) Πρόσωπα που, κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (2), υπέχουν ποινική ευθύνη για τα τελούμενα από νομικό πρόσωπο αδικήματα, ευθύνονται αλληλεγγύως με το νομικό πρόσωπο ή/και κεχωρισμένως για κάθε ζημιά που γίνεται σε τρίτους ένεκα της πράξεως ή της παραλείψεως που στοιχειοθετεί το αδίκημα.

(4) Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά σε οποιοδήποτε άλλο νόμο, παράβαση ή παράλειψη συμμόρφωσης με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου από πρόσωπο που παρέχει διοικητικές υπηρεσίες δεν θα επηρεάζει την εγκυρότητα οποιασδήποτε πράξης ή ενέργειας του προσώπου αυτού και η οποία γίνεται στα πλαίσια της παροχής των σχετικών διοικητικών υπηρεσιών.