Διοικητικές κυρώσεις

27.(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων οδηγιών ή του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου και της Οδηγίας ΟΔ144-2007-08, υπόκειται, ανεξάρτητα από τυχόν ποινική ευθύνη, σε διοικητικό πρόστιμο από την Επιτροπή, που δεν υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€500.000) και, σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης, το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ (€1.000.000), ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.

(2) Σε περίπτωση που αποδεικνύεται ότι το αναφερόμενο στο εδάφιο (1) πρόσωπο έχει αποκομίσει όφελος από την παράβαση του παρόντος Νόμου ή του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου ή της Οδηγίας ΟΔ144-2007-08, το οποίο όφελος υπερβαίνει το ποσό του διοικητικού προστίμου που καθορίζεται στο εδάφιο (1), η Επιτροπή δύναται ανεξάρτητα από τυχόν ποινική ευθύνη, να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο ύψους μέχρι του διπλασίου του οφέλους που το εν λόγω πρόσωπο αποδεδειγμένα έχει αποκομίσει από την παράβαση.

(3) Χωρίς επηρεασμό των εδαφίων (1) και (2), η Επιτροπή δύναται να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο -

(α) σε νομικό πρόσωπο. ή και

(β) σε σύμβουλο ή και πρόσωπο που πραγματικά διευθύνει ή και λειτουργό συμμόρφωσης, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η παράβαση του νομικού προσώπου, οφειλόταν σε δική του υπαιτιότητα, εσκεμμένη παράλειψη ή αμέλεια.