ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

(άρθρα 9, 10)

ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ

ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 30

 

ΜΕΡΟΣ A

Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων για τις εκπομπές από σταθερές

εγκαταστάσεις

 

Παρακολούθηση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

Οι εκπομπές παρακολουθούνται είτε με υπολογισμό είτε με μετρήσεις.

 

Υπολογισμός

Οι εκπομπές υπολογίζονται με τον τύπο:

Δεδομένα δραστηριότητας x συντελεστής εκπομπών x συντελεστής οξειδώσεως

Τα δεδομένα δραστηριότητας (χρησιμοποιούμενο καύσιμο, ρυθμός παραγωγής, κ.λπ.) παρακολουθούνται βάσει στοιχείων εφοδιασμού ή με μετρήσεις.

Χρησιμοποιούνται αποδεκτοί συντελεστές εκπομπών. Για όλα τα καύσιμα γίνονται δεκτοί ειδικοί κατά δραστηριότητα συντελεστές εκπομπών. Εξ ορισμού συντελεστές είναι αποδεκτοί για όλα τα καύσιμα εκτός από την περίπτωση μη διαθέσιμων στο εμπόριο καυσίμων (π.χ. απόβλητα καύσιμα όπως ελαστικά και αέρια βιομηχανικών διεργασιών). Πρέπει να εκπονηθούν, για μεν τον άνθρακα, ειδικοί συντελεστές ανά κοίτασμα, για δε το φυσικό αέριο, εξ ορισμού συντελεστές για την ΕΕ ή κατά χώρα παραγωγής. Για τα προϊόντα διυλίσεως είναι αποδεκτές οι εξ ορισμού τιμές της διακυβερνητικής ομάδας για τις κλιματικές μεταβολές (IPCC). Ο συντελεστής εκπομπών για τη βιομάζα είναι μηδέν.

Εάν στο συντελεστή εκπομπών δεν λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι μέρος του άνθρακα δεν οξειδώνεται, πρέπει να χρησιμοποιείται ένας πρόσθετος συντελεστής οξειδώσεως. Εάν έχουν υπολογισθεί ειδικοί κατά δραστηριότητα συντελεστές εκπομπών στους οποίους έχει ήδη ληφθεί υπόψη η οξείδωση, δεν χρειάζεται να εφαρμοστεί συντελεστής οξειδώσεως.

Πρέπει να χρησιμοποιούνται οι εξ ορισμού συντελεστές οξειδώσεως που καθορίζονται βάσει των περί της ολοκληρωμένης πρόληψης και ελέγχου της ρύπανσης Νόμων 2003 μέχρι 2008, εκτός εάν ο φορέας εκμετάλλευσης μπορεί να αποδείξει ότι οι ειδικοί κατά δραστηριότητα συντελεστές είναι ακριβέστεροι.

Για κάθε δραστηριότητα, εγκατάσταση και καύσιμο πρέπει να γίνεται χωριστός υπολογισμός.

 

Μετρήσεις

Για τις μετρήσεις εκπομπών χρησιμοποιούνται τυποποιημένες ή αποδεκτές μέθοδοι που επιβεβαιώνονται με υπολογισμό των εκπομπών.

 

Παρακολούθηση εκπομπών άλλων αερίων θερμοκηπίου

Χρησιμοποιούνται τυποποιημένες ή αποδεκτές μέθοδοι που θα εκπονηθούν από την Επιτροπή, σε συνεργασία με όλους τους οικείους ενδιαφερομένους.

 

Υποβολή έκθεσης για τις εκπομπές

Στις εκθέσεις τους για τις εγκαταστάσεις, οι φορείς εκμετάλλευσης περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:

Α. Στοιχεία ταυτότητας της εγκατάστασης, στα οποία συμπεριλαμβάνονται:

- ονομασία της εγκατάστασης,

- διεύθυνση της εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένου του ταχυδρομικού τομέα και της χώρας,

- τύπος και αριθμός δραστηριοτήτων του Παραρτήματος ΙΙ που λαμβάνουν χώρα στην εγκατάσταση,

- διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ενός ατόμου επαφής και

- όνομα του ιδιοκτήτη της εγκατάστασης και της τυχόν μητρικής επιχείρησης.

Β. Για κάθε δραστηριότητα του Παραρτήματος ΙΙ που λαμβάνει χώρα στον χώρο εγκατάστασης για τον οποίο υπολογίζονται οι εκπομπές:

- στοιχεία δραστηριότητας,

- συντελεστές εκπομπών,

- συντελεστές οξειδώσεως,

- συνολικές εκπομπές και

- αβεβαιότητα.

Γ. Για κάθε δραστηριότητα του Παραρτήματος ΙΙ που λαμβάνει χώρα στον χώρο εγκατάστασης για τον οποίο γίνονται μετρήσεις εκπομπών:

- συνολικές εκπομπές και

- πληροφορίες για την αξιοπιστία των μεθόδων μέτρησης και

- αβεβαιότητα.

Δ. Για εκπομπές από καύση, η έκθεση πρέπει να περιλαμβάνει και τον συντελεστή οξειδώσεως, εκτός εάν η οξείδωση έχει ήδη ληφθεί υπόψη στην εκπόνηση ειδικού κατά δραστηριότητα συντελεστή εκπομπών.

Η Αρμόδια Αρχή λαμβάνει μέτρα για τον συντονισμό των απαιτήσεων υποβολής έκθεσης με τυχόν υφιστάμενες σχετικές απαιτήσεις ώστε να ελαχιστοποιείται ο όγκος εργασίας των επιχειρήσεων για την υποβολή εκθέσεων.

 

ΜΕΡΟΣ B

Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων για τις εκπομπές από αεροπορικές

δραστηριότητες

 

Παρακολούθηση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

Οι εκπομπές παρακολουθούνται με υπολογισμούς. Οι εκπομπές υπολογίζονται με τον τύπο:

Κατανάλωση καυσίμου x συντελεστή εκπομπών

 

Στην κατανάλωση καυσίμου συμπεριλαμβάνεται το καύσιμο που καταναλώνει η εφεδρική μονάδα παραγωγής ισχύος. Εφόσον είναι δυνατό, χρησιμοποιείται η πραγματική κατανάλωση καυσίμου για κάθε πτήση, η οποία υπολογίζεται με τον τύπο:

Ποσότητα καυσίμου που περιέχουν οι δεξαμενές του αεροσκάφους μετά την ολοκλήρωση του εφοδιασμού με καύσιμο για την πτήση Ποσότητα καυσίμου που περιέχουν οι δεξαμενές του αεροσκάφους μετά την ολοκλήρωση του εφοδιασμού με καύσιμο για την επόμενη πτήση + Εφοδιασμός με καύσιμο για την επόμενη πτήση.

 

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν δεδομένα σχετικά με την πραγματική κατανάλωση καυσίμου, χρησιμοποιείται τυποποιημένη βαθμιδωτή μέθοδος για την κατ' εκτίμηση κατανάλωση καυσίμου από δεδομένα βασιζόμενα στις βέλτιστες διαθέσιμες πληροφορίες.

 

Χρησιμοποιούνται οι προκαθορισμένοι από την IPCC (Διακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος) συντελεστές εκπομπών, που περιλαμβάνονται στις κατευθυντήριες γραμμές της IPCC του 2006 για τις απογραφές αερίων θερμοκηπίου ή σε μεταγενέστερες επικαιροποιήσεις αυτών των κατευθυντηρίων γραμμών, εκτός εάν υπάρχουν ακριβέστεροι, ειδικοί για συγκεκριμένες δραστηριότητες συντελεστές εκπομπών, οι οποίοι προέρχονται από ανεξάρτητα διαπιστευμένα εργαστήρια που χρησιμοποιούν αποδεκτές αναλυτικές μεθόδους. Ο συντελεστής εκπομπών για τη βιομάζα είναι μηδέν.

 

Ο υπολογισμός είναι χωριστός για κάθε πτήση και κάθε είδος καυσίμου.

 

Υποβολή έκθεσης για τις εκπομπές

Στην έκθεση που υποβάλλει δυνάμει του άρθρου 30, κάθε φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

A. Στοιχεία ταυτοποίησης του φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών όπου περιλαμβάνονται:

- Επωνυμία του φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών,

- Εντεταλμένο κράτος μέλος στο οποίο υπάγεται,

- Διεύθυνση του φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών, συμπεριλαμβανομένου του ταχυδρομικού κώδικα και της χώρας, και, εφόσον είναι διαφορετική, διεύθυνση επικοινωνίας στο εντεταλμένο κράτος μέλος,

- Αριθμοί νηολόγησης και τύποι των αεροσκαφών τα οποία χρησιμοποιήθηκαν κατά την περίοδο που καλύπτει η έκθεση για την εκτέλεση των αεροπορικών δραστηριοτήτων του παραρτήματος ΙΙ από τον συγκεκριμένο φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών,

- Αριθμός και αρχή έκδοσης του πιστοποιητικού και της άδειας εκμετάλλευσης δυνάμει των οποίων ο συγκεκριμένος φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών εκτέλεσε τις απαριθμούμενες στο Παράρτημα ΙΙ αεροπορικές δραστηριότητες

- Διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ και ηλεκτρονική διεύθυνση ενός προσώπου επικοινωνίας, και

- Όνομα του ιδιοκτήτη του αεροσκάφους.

 

B. Για κάθε είδος καυσίμου για το οποίο υπολογίζονται οι εκπομπές:

- Κατανάλωση καυσίμου,

- Συντελεστής εκπομπών,

- Σύνολο σωρευμένων εκπομπών από όλες τις πτήσεις οι οποίες εκτελέστηκαν κατά την περίοδο που καλύπτει η έκθεση και εμπίπτουν στις αεροπορικές δραστηριότητες του παραρτήματος ΙΙ που άσκησε ο συγκεκριμένος φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών,

- Σωρευμένες εκπομπές από:

* όλες τις πτήσεις οι οποίες εκτελέστηκαν κατά την περίοδο που καλύπτει η έκθεση και εμπίπτουν στις απαριθμούμενες στο Παράρτημα ΙΙ αεροπορικές δραστηριότητες που άσκησε ο συγκεκριμένος φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών από και προς αεροδρόμιο στο έδαφος του ίδιου κράτους μέλους,

* όλες τις άλλες πτήσεις οι οποίες εκτελέστηκαν κατά την περίοδο που καλύπτει η έκθεση και εμπίπτουν στις αεροπορικές δραστηριότητες από τον συγκεκριμένο φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών,

- Σωρευμένες εκπομπές από όλες τις πτήσεις οι οποίες εκτελέστηκαν κατά την περίοδο που καλύπτει η έκθεση και εμπίπτουν στις αεροπορικές δραστηριότητες που άσκησε ο φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών και οι οποίες:

* αναχώρησαν από κράτος μέλος, και

* αφίχθηκαν σε κράτος μέλος προερχόμενες από τρίτη χώρα,

- Αβεβαιότητα.

 

Παρακολούθηση των τονοχιλιομετρικών δεδομένων για τους σκοπούς των άρθρων 9 και 10

Για την υποβολή αίτησης για την κατανομή δικαιωμάτων σύμφωνα με το άρθρο 9 ή το άρθρο 10, η ποσότητα αεροπορικής δραστηριότητας υπολογίζεται σε τονοχιλιόμετρα με τον ακόλουθο τύπο:

τονοχιλιόμετρα = απόσταση x ωφέλιμο φορτίο

όπου:

«απόσταση» σημαίνει την απόσταση ορθοδρομίας μεταξύ του αεροδρομίου αναχώρησης και του αεροδρομίου άφιξης, συν έναν πρόσθετο πάγιο συντελεστή 95 km, και

«ωφέλιμο φορτίο» σημαίνει το άθροισμα της μάζας των μεταφερόμενων εμπορευμάτων, ταχυδρομείου και επιβατών.

Για τον υπολογισμό του ωφέλιμου φορτίου:

- ο αριθμός επιβατών είναι ο αριθμός των ατόμων στο αεροσκάφος εκτός των μελών του πληρώματος,

- ο φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών δύναται να επιλέξει να εφαρμόσει για τους επιβάτες και τις ελεγμένες αποσκευές είτε την πραγματική είτε την τυπική μάζα που αναφέρεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της μάζας και της ζυγοστάθμισης για τις αντίστοιχες πτήσεις, είτε προκαθορισμένη τιμή 100 kg για κάθε επιβάτη και τις ελεγμένες αποσκευές του.

Δήλωση τονοχιλιομετρικών δεδομένων για τους σκοπούς των άρθρων 9 και 10

Στην αίτηση που υποβάλλει δυνάμει του εδαφίου 1 του άρθρου 9, ή του εδαφίου 2 του άρθρου 10, κάθε φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

 

A. Στοιχεία ταυτοποίησης του φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών, όπου περιλαμβάνονται:

- Επωνυμία του φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών,

- Εντεταλμένο κράτος μέλος στο οποίο υπάγεται,

- Διεύθυνση του φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών συμπεριλαμβανομένου του ταχυδρομικού κώδικα και της χώρας, και, εφόσον είναι διαφορετική, διεύθυνση επικοινωνίας στο εντεταλμένο κράτος μέλος,

- Αριθμοί νηολόγησης και τύποι των αεροσκαφών τα οποία χρησιμοποιήθηκαν κατά το έτος που καλύπτει η αίτηση για την εκτέλεση των αεροπορικών δραστηριοτήτων του παραρτήματος IΙ από τον συγκεκριμένο φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών,

- Αριθμός και αρχή έκδοσης του πιστοποιητικού και της άδειας εκμετάλλευσης δυνάμει των οποίων ο συγκεκριμένος φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών εκτέλεσε τις αεροπορικές δραστηριότητες του παραρτήματος ΙI,

- Διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ενός αρμόδιου για επικοινωνία προσώπου, και

- Όνομα του ιδιοκτήτη του αεροσκάφους.

 

B. Τονοχιλιομετρικά δεδομένα:

- Πλήθος πτήσεων ανά ζεύγος αεροδρομίων,

- Επιβατοχιλιόμετρα ανά ζεύγος αεροδρομίων,

- Τονοχιλιόμετρα ανά ζεύγος αεροδρομίων,

- Επιλεγείσα μέθοδος υπολογισμού της μάζας επιβατών και ελεγμένων αποσκευών,

- Σύνολο τονοχιλιομέτρων όλων των πτήσεων οι οποίες εκτελέστηκαν κατά το έτος που καλύπτει η δήλωση και εμπίπτουν στις αεροπορικές δραστηριότητες του παραρτήματος IΙ που άσκησε ο συγκεκριμένος φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών.