ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
(άρθρα 9, 10, 16, 31)
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 31

ΜΕΡΟΣ A
Εξακρίβωση των εκπομπών από σταθερές εγκαταστάσεις

Γενικές αρχές

1.Οι εκπομπές από κάθε δραστηριότητα που αναφέρεται στο Παράρτημα ΙI υπόκεινται σε εξακρίβωση.

2. Η διαδικασία εξακρίβωσης περιλαμβάνει εξέταση της βάσει του άρθρου 30 εκθέσεως και της παρακολούθησης κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους. Εξετάζεται η εγκυρότητα, η αξιοπιστία, και η ακρίβεια των συστημάτων παρακολούθησης και των σχετικών με τις εκπομπές αναφερόμενων στοιχείων και πληροφοριών, και ειδικότερα:

α)τα αναφερόμενα για τη δραστηριότητα στοιχεία και οι σχετικές μετρήσεις και υπολογισμοί·

β) η επιλογή και η χρήση συντελεστών εκπομπής·

γ) οι υπολογισμοί για τον προσδιορισμό των συνολικών εκπομπών και

δ) εφόσον γίνεται χρήση μετρήσεων, η καταλληλότητα της επιλογής και χρήσης των μεθόδων μέτρησης.

3.Οι αναφερόμενες εκπομπές μπορούν να επικυρώνονται μόνον εφόσον έγκυρα αξιόπιστα στοιχεία και πληροφορίες επιτρέπουν τον προσδιορισμό των εκπομπών με υψηλό βαθμό βεβαιότητας. Υψηλός βαθμός βεβαιότητας σημαίνει ότι ο φορέας εκμετάλλευσης πρέπει να αποδείξει ότι:

α)τα αναφερόμενα στοιχεία είναι απηλλαγμένα ασυνεπειών·

β) η συγκέντρωση των στοιχείων έχει γίνει σύμφωνα με τα ισχύοντα επιστημονικά πρότυπα και

γ) τα σχετικά αρχεία της εγκατάστασης είναι πλήρη και συνεπή.

4.Ο ελεγκτής πρέπει να έχει πρόσβαση σε κάθε χώρο και σε κάθε πληροφορία σχετικά με το αντικείμενο της διαπίστωσης της ακρίβειας.

5.Ο ελεγκτής πρέπει να λαμβάνει υπόψη του εάν η εγκατάσταση είναι εγγεγραμμένη στο κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου (EMAS).

 

Μεθοδολογία

Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή  α ν ά λ υ σ η
6.Η διαπίστωση της ακρίβειας βασίζεται σε στρατηγική ανάλυση όλων των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα στην εγκατάσταση. Αυτό σημαίνει ότι ο ελεγκτής πρέπει να έχει εποπτεία όλων των δραστηριοτήτων και της σημασίας τους για τις εκπομπές.

Α ν ά λ υ σ η  δ ι ε ρ γ α σ ί α ς
7.Η διαπίστωση της ακρίβειας των υποβαλλόμενων πληροφοριών, εφόσον απαιτείται, πρέπει να γίνεται στον χώρο της εγκατάστασης. Ο ελεγκτής πρέπει να προβαίνει σε δειγματοληπτικούς ελέγχους για τον προσδιορισμό της αξιοπιστίας των αναφερόμενων στοιχείων και πληροφοριών.

Α ν ά λ υ σ η  κ ι ν δ ύ ν ω ν
8.Ο ελεγκτής αξιολογεί όλες τις πηγές εκπομπών της εγκατάστασης ως προς την αξιοπιστία των δεδομένων κάθε πηγής που συντελεί στις συνολικές εκπομπές της εγκατάστασης.

9.Βάσει της αναλύσεως αυτής, ο ελεγκτής εντοπίζει επακριβώς τις πηγές με υψηλό κίνδυνο σφάλματος και άλλες πτυχές της διαδικασίας παρακολούθησης και υποβολής έκθεσης που είναι πιθανόν να οδηγήσουν σε σφάλματα κατά τον προσδιορισμό των συνολικών εκπομπών. Στην ανάλυση περιλαμβάνεται ιδιαίτερα η επιλογή των συντελεστών εκπομπής και οι υπολογισμοί που είναι αναγκαίοι για τον προσδιορισμό του επιπέδου των εκπομπών από μεμονωμένες πηγές εκπομπών. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στις πηγές που παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο σφάλματος και στις προαναφερθείσες πτυχές της διαδικασίας παρακολούθησης.

10.Ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη όλες τις μεθόδους διαχείρισης του κινδύνου που εφαρμόζει ο φορέας εκμετάλλευσης για να ελαχιστοποιεί τον βαθμό αβεβαιότητας.


Έ κ θ ε σ η
11.Ο ελεγκτής συντάσσει έκθεση σχετικά με τη διαδικασία επικύρωσης, στην οποία δηλώνει εάν η βάσει του άρθρου 30 έκθεση είναι ικανοποιητική. Στην έκθεση αυτή προσδιορίζονται όλα τα θέματα σχετικά με την εκτελεσθείσα εργασία. Δήλωση ότι η βάσει του άρθρου 30 έκθεση είναι ικανοποιητική μπορεί να γίνεται εάν, κατά τη γνώμη του ελεγκτή, δεν υπάρχουν ουσιώδεις ανακρίβειες στις δηλούμενες συνολικές εκπομπές.


Ε λ ά χ ι σ τ ε ς  α π α ι τ ή σ ε ι ς  ε π ά ρ κ ε ι α ς  τ ο υ  ε λ ε γ κ τ ή
12.Ο ελεγκτής πρέπει να είναι ανεξάρτητος από τον φορέα εκμετάλλευσης, να εκτελεί το έργο του με ορθό και αντικειμενικό επαγγελματικό τρόπο και να γνωρίζει σε βάθος:

α)τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, καθώς και τα σχετικά πρότυπα και κατευθυντήριες γραμμές που έχουν θεσπισθεί από την Αρμόδια Αρχή βάσει του άρθρου 30·

β)τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές απαιτήσεις σχετικά με τις ελεγχόμενες δραστηριότητες· και

γ)την πηγή όλων των πληροφοριών σχετικά με κάθε πηγή εκπομπών στην εγκατάσταση, ιδιαίτερα, σχετικά με τη συγκέντρωση, τη μέτρηση, τον υπολογισμό και την αναφορά των στοιχείων.


ΜΕΡΟΣ Β
Εξακρίβωση των εκπομπών από αεροπορικές δραστηριότητες

13.Οι γενικές αρχές και η μεθοδολογία που ορίζονται στο παρόν Παράρτημα εφαρμόζονται για την εξακρίβωση των εκθέσεων για τις εκπομπές από πτήσεις που εμπίπτουν στις αεροπορικές δραστηριότητες του Παραρτήματος ΙI.
Για τον σκοπό αυτό:

α) στο εδάφιο 3, η μνεία «φορέας εκμετάλλευσης» νοείται ως «φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών» και, στην παράγραφο (γ) του εδαφίου 3, η μνεία «εγκατάσταση» νοείται ως μνεία «αεροσκάφος που χρησιμοποιείται για την εκτέλεση των αεροπορικών δραστηριοτήτων που καλύπτει η έκθεση»·

β) στο εδάφιο 5, η μνεία «η εγκατάσταση» νοείται ως «ο φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών»·

γ) στο εδάφιο 6, η μνεία «δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα στην εγκατάσταση» νοείται ως «αεροπορικών δραστηριοτήτων που καλύπτει η έκθεση και ασκεί ο φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών»·

δ) στο εδάφιο 7, η μνεία «στον χώρο της εγκατάστασης» νοείται ως «στους χώρους που χρησιμοποιεί ο φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών για την εκτέλεση των αεροπορικών δραστηριοτήτων που καλύπτει η έκθεση»·

ε) στα εδάφια 8 και 9, η μνεία «τις πηγές εκπομπών της εγκατάστασης» νοείται ως «αεροσκάφος για το οποίο είναι υπεύθυνος ο φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών»· και

στ) στα εδάφια 10 και 12, η μνεία «φορέας εκμετάλλευσης» νοείται ως «φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών».

 

Πρόσθετες διατάξεις για τον έλεγχο των εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές των αεροπορικών μεταφορών

14.Ο ελεγκτής εξακριβώνει ιδίως ότι:

α)έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι πτήσεις οι οποίες εμπίπτουν στις αεροπορικές δραστηριότητες του Παραρτήματος ΙI. Για την εκτέλεση αυτού του καθήκοντος, ο ελεγκτής χρησιμοποιεί δεδομένα για τα δρομολόγια και άλλα δεδομένα σχετικά με την αεροπορική κίνηση του φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων από τον Eurocontrol που έχει ζητήσει ο εν λόγω φορέας·

β)υφίσταται γενική συνέπεια μεταξύ των δεδομένων για τη σωρευμένη κατανάλωση καυσίμων και των δεδομένων για την αγορά ή τον κατ’ άλλο τρόπο εφοδιασμό με καύσιμα του αεροσκάφους που εκτελεί την αεροπορική δραστηριότητα.


Πρόσθετες διατάξεις για την εξακρίβωση των τονοχιλιομετρικών δεδομένων που υποβάλλονται για τους σκοπούς των άρθρων 9 και 10

15.Οι γενικές αρχές και η μεθοδολογία που ορίζονται στο παρόν Παράρτημα για τον έλεγχο των εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές δυνάμει του άρθρου 30 εφαρμόζονται κατ’ αναλογία, όπου αρμόζει, και στην εξακρίβωση των αεροπορικών τονοχιλιομετρικών δεδομένων.

16.Ο ελεγκτής εξακριβώνει ιδίως ότι στην αίτηση του φορέα εκμετάλλευσης δυνάμει του εδαφίου 1 άρθρου 9 και του εδαφίου 2 του άρθρου 10, έχουν ληφθεί υπόψη μόνον οι πτήσεις οι οποίες πράγματι εκτελέστηκαν και εμπίπτουν στις αεροπορικές δραστηριότητες του Παραρτήματος ΙI για τις οποίες είναι υπεύθυνος ο φορέας εκμετάλλευσης. Για την εκτέλεση αυτού του καθήκοντος, ο ελεγκτής χρησιμοποιεί δεδομένα σχετικά με την αεροπορική κίνηση του φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων από τον Eurocontrol που έχει ζητήσει ο εν λόγω φορέας. Επιπλέον, ο ελεγκτής εξακριβώνει ότι το ωφέλιμο φορτίο που δηλώνει ο φορέας εκμετάλλευσης αντιστοιχεί στα στοιχεία του αρχείου ωφέλιμου φορτίου που τηρεί ο φορέας εκμετάλλευσης για λόγους ασφαλείας.