ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

(άρθρα 2, 3,6, 9, 10, 12, 13, 20, 28, 38, 52)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

 

1. Οι εγκαταστάσεις ή μέρη εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται για έρευνα, ανάπτυξη και δοκιμή νέων προϊόντων και διεργασιών και οι εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν αποκλειστικά βιομάζα δεν καλύπτονται από τον παρόντα Νόμο.

2. Οι αναφερόμενες κάτωθι ανώτατες τιμές αναφέρονται κατά κανόνα σε παραγωγική δυναμικότητα ή σε αποδόσεις. Σε περίπτωση που διάφορες δραστηριότητες που εμπίπτουν στην ίδια κατηγορία πραγματοποιούνται στην ίδια εγκατάσταση, οι παραγωγικές δυναμικότητες των δραστηριοτήτων αυτών προστίθενται από κοινού.

3. Για τον υπολογισμό της συνολικής ονομαστικής θερμικής ισχύος μιας εγκατάστασης προκειμένου να αποφασιστεί κατά πόσον αυτή θα περιληφθεί στο ΣΕΔΕ της ΕΕ, αθροίζονται οι ονομαστικές θερμικές ισχείς όλων των συμμετεχουσών σε αυτήν τεχνικών μονάδων όπου η καύση καυσίμου γίνεται εντός της εγκατάστασης. Στις μονάδες αυτές μπορεί να περιλαμβάνονται όλες οι μορφές λεβήτων, καυστήρων, στροβίλων, κλιβάνων, αποτεφρωτήρων, φρυκτήρων, καμίνων, φούρνων, στεγνωτήρων, κινητήρων, κυψελών καυσίμου, μονάδων καύσης χημικής ανακύκλωσης, χοανών φλόγας και θερμικών ή καταλυτικών μονάδων μετάκαυσης. Για τους σκοπούς του υπολογισμού αυτού δεν λαμβάνονται υπόψη οι μονάδες με ονομαστική θερμική ισχύ κάτω των 3 MW και μονάδες που χρησιμοποιούν αποκλειστικά βιομάζα. Στις «μονάδες που χρησιμοποιούν αποκλειστικά βιομάζα» περιλαμβάνονται και αυτές που χρησιμοποιούν στερεά καύσιμα μόνο κατά την έναρξη λειτουργίας ή την παύση λειτουργίας της μονάδας.

4. Σε περίπτωση που μία μονάδα εξυπηρετεί λειτουργία για την οποία το ανώτατο όριο δεν εκφράζεται ως ονομαστική θερμική ισχύς, το ανώτατο όριο της εν λόγω δραστηριότητας λαμβάνει προτεραιότητα ως προς την απόφαση για τη συμπερίληψη στο ΣΕΔΕ της ΕΕ.

5. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί υπέρβαση του ανωτάτου ορίου παραγωγικής ικανότητας οιασδήποτε δραστηριότητας του παρόντος Παραρτήματος, όλες οι μονάδες στις οποίες καίονται καύσιμα, πέρα από αυτές στις οποίες γίνεται αποτέφρωση επικίνδυνων ή τοξικών αποβλήτων, περιλαμβάνονται στην άδεια εκπομπής αερίων θερμοκηπίου.

6. Από την 1η Ιανουαρίου 2012 θα περιληφθούν όλες οι πτήσεις από ή προς περιφερειακό αεροδρόμιο ευρισκόμενο στο έδαφος κράτους μέλους όπου εφαρμόζεται η Συνθήκη.

Δραστηριότητες Αέρια του θερμοκηπίου

Καύση καυσίμων σε εγκαταστάσεις με

συνολική ονομαστική θερμική κατανάλωση

άνω των 20 MW (εκτός των εγκαταστάσεων

αποτέφρωσης επικινδύνων ή αστικών αποβλήτων)

Διοξείδιο του άνθρακα
Διύλιση ορυκτελαίων Διοξείδιο του άνθρακα
Παραγωγή οπτάνθρακα Διοξείδιο του άνθρακα

Μεταλλεύματα (συμπεριλαμβανομένων των

θειούχων ενώσεων) φρύξη ή πυροσυσσωμάτωση,

συμπεριλαμβανομένης της σφαιροσυσσωμάτωσης

Διοξείδιο του άνθρακα

Παραγωγή χυτοσιδήρου ή χάλυβα (πρωτογενής ή

δευτερογενής τήξη) συμπεριλαμβανομένης και της

συνεχούς χυτεύσεως, με δυναμικότητα άνω των

2,5 τόνων την ώρα

Διοξείδιο του άνθρακα

Παραγωγή ή επεξεργασία σιδηρούχων μετάλλων

(περιλαμβανομένων σιδηροκραμάτων) όπου

λειτουργούν μονάδες καύσης με συνολική ονομαστική

θερμική κατανάλωση άνω των 20 MW. Στις μονάδες

επεξεργασίας περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, μονάδες

έλασης, κλίβανοι αναθέρμανσης, κλίβανοι ανόπτησης,

μονάδες σφυρηλάτησης, χυτήρια, μονάδες επίστρωσης

και όξινου καθαρισμού.

Διοξείδιο του άνθρακα
Πρωτογενής παραγωγή αλουμινίου

Διοξείδιο του άνθρακα και

υπερφθοράνθρακες

Δευτερογενής παραγωγή αλουμινίου όπου λειτουργούν

εγκαταστάσεις καύσης με συνολική ονομαστική θερμική

κατανάλωση άνω των 20 MW

Διοξείδιο του άνθρακα

Παραγωγή κλίνκερ τσιμέντου σε περιστροφικούς

κλιβάνους παραγωγικού δυναμικού άνω των 500 τόνων

την ημέρα ή σε άλλους κλιβάνους παραγωγικού δυναμικού

άνω των 50 τόνων την ημέρα

Διοξείδιο του άνθρακα

Παραγωγή ασβέστου ή ασβεστοποίηση δολομίτη ή

μαγνησίτη σε περιστροφικούς κλιβάνους ή άλλους

καμίνους παραγωγικού δυναμικού άνω των 50 τόνων

την ημέρα

Διοξείδιο του άνθρακα

Παραγωγή γυαλιού, συμπεριλαμβανομένων των

εγκαταστάσεων παραγωγής ινών γυαλιού, με τηκτική

δυναμικότητα άνω των 20 τόνων την ημέρα

Διοξείδιο του άνθρακα

Παραγωγή κεραμικών προϊόντων με ψήσιμο,

κεραμίδια στέγης, πλίνθοι, πυρίμαχοι πλίνθοι,

πλακίδια, ψευδοπορσελάνη ή πορσελάνη, με

παραγωγική δυναμικότητα άνω των 75 τόνων

την ημέρα

Διοξείδιο του άνθρακα

Παραγωγή ορυκτοβάμβακα ή πετροβάμβακα με

χρήση γυαλιού, πετρώματος ή σκωρίας με τηκτική

παραγωγική δυναμικότητα άνω των 20 τόνων την

ημέρα

Διοξείδιο του άνθρακα

Ξήρανση ή πύρωση ασβεστοποίηση γύψου ή

για την παραγωγή γυψοσανίδων και άλλων

προϊόντων γύψου, όπου λειτουργούν μονάδες

καύσης με συνολική ονομαστική θερμική κατανάλωση

άνω των 20 MW

Διοξείδιο του άνθρακα
Παραγωγή πολτού από ξυλεία ή άλλα ινώδη υλικά Διοξείδιο του άνθρακα

Παραγωγή χαρτιού ή χαρτονιού παραγωγικού

δυναμικού άνω των 20 τόνων την ημέρα

Διοξείδιο του άνθρακα

Παραγωγή αιθάλης όπου περιλαμβάνεται η

απανθράκωση οργανικών ουσιών όπως ελαίων,

πισσών, υπολειμμάτων απόσταξης και πυρόλυσης,

όπου λειτουργούν μονάδες καύσης με συνολική

ονομαστική θερμική κατανάλωση άνω των 20 MW

Διοξείδιο του άνθρακα
Παραγωγή νιτρικού οξέος

Διοξείδιο του άνθρακα και

οξείδιο του αζώτου

Παραγωγή απιδικού οξέους

Διοξείδιο του άνθρακα και

οξείδιο του αζώτου

Παραγωγή γλυοξαλικού και γλυοξυλικού οξέος

Διοξείδιο του άνθρακα και

οξείδιο του αζώτου

Παραγωγή αμμωνίας Διοξείδιο του άνθρακα

Παραγωγή χύδην οργανικών χημικών προϊόντων

με πυρόλυση, αναμόρφωση, μερική ή πλήρη

οξείδωση ή με παρόμοιες διεργασίες, παραγωγικού

δυναμικού άνω των 100 τόνων την ημέρα

Διοξείδιο του άνθρακα

Παραγωγή υδρογόνου (H2) και αερίου σύνθεσης

με αναμόρφωση ή μερική οξείδωση παραγωγικού

δυναμικού άνω των 25 τόνων την ημέρα

Διοξείδιο του άνθρακα

Παραγωγή ανθρακικού νατρίου (Na2CO3) και

διτανθρακικού νατρίου (NaHCO3)

Διοξείδιο του άνθρακα

Δέσμευση αερίων θερμοκηπίου από εγκαταστάσεις

που καλύπτονται από τον παρόντα Νόμο για τους

σκοπούς μεταφοράς και γεωλογικής αποθήκευσης

σε αποθηκευτική εγκατάσταση δυνάμει της οδηγίας

2009/31/ΕΚ

Διοξείδιο του άνθρακα

Μεταφορά αερίων θερμοκηπίου με αγωγούς για

γεωλογική αποθήκευση σε αποθηκευτική εγκατάσταση

δυνάμει της οδηγίας 2009/31/ΕΚ

Διοξείδιο του άνθρακα

Γεωλογική αποθήκευση αερίων θερμοκηπίου

σε αποθηκευτική εγκατάσταση δυνάμει της

οδηγίας 2009/31/ΕΚ

Διοξείδιο του άνθρακα
Αεροπορικές μεταφορές Διοξείδιο του άνθρακα

Πτήσεις από ή προς αεροδρόμια ευρισκόμενα

στο έδαφος κράτους μέλους όπου εφαρμόζεται

η συνθήκη

 

 

Στη δραστηριότητα αυτή δεν περιλαμβάνονται:

α) οι πτήσεις που εκτελούνται αποκλειστικά

για τη μεταφορά, στο πλαίσιο επίσημης

αποστολής, βασιλεύοντος μονάρχη και

του στενού οικογενειακού κύκλου του,

αρχηγών κρατών, αρχηγών κυβερνήσεων

και υπουργών χωρών που δεν είναι κράτη

μέλη, εφόσον η εν λόγω μετακίνηση

τεκμηριώνεται με το κατάλληλο δηλωτικό

στο σχέδιο πτήσης

β) οι στρατιωτικές πτήσεις που εκτελούνται

με στρατιωτικό αεροσκάφος, καθώς και οι

τελωνειακές και αστυνομικές πτήσεις

γ) οι πτήσεις που αφορούν έρευνα και διάσωση,

οι πυροσβεστικές πτήσεις, οι ανθρωπιστικές

πτήσεις και οι πτήσεις των ιατρικών υπηρεσιών

έκτακτης ανάγκης που έχουν εγκριθεί από

την ενδεδειγμένη Αρμόδια Αρχή

δ) οι πτήσεις που εκτελούνται αποκλειστικώς

βάσει κανόνων πτήσης εξ όψεως, όπως

αυτοί ορίζονται στο Παράρτημα 2 του περί

της Σύμβασης Διεθνούς Πολιτικής

Αεροπορίας του 1944 και Δεκατριών

Προτοκόλλων αυτής του 1947 έως

1984 (κυρωτικός)  και περί Συναφών

θεμάτων  Νόμος του 1988

ε) οι πτήσεις που τερματίζονται στο αεροδρόμιο

από το οποίο απογειώθηκε το αεροσκάφος

και κατά τη διάρκεια των οποίων δεν

πραγματοποιήθηκε ενδιάμεση προσγείωση

στ) οι εκπαιδευτικές πτήσεις που εκτελούνται

αποκλειστικά για την απόκτηση πτυχίου ή

τη βαθμολόγηση πληρώματος θαλάμου

διακυβέρνησης, όταν αυτό τεκμηριώνεται

με κατάλληλη σημείωση στο σχέδιο πτήσης,

υπό τον όρο ότι οι πτήσεις αυτές δεν

χρησιμεύουν για τη μεταφορά επιβατών ή/και

φορτίου, ούτε για τον εντοπισμό θέσης ή τη

διαπεραίωση αεροσκάφους

ζ) οι πτήσεις που εκτελούνται αποκλειστικά για

επιστημονική έρευνα ή για τον έλεγχο, τη

δοκιμή ή την πιστοποίηση αεροσκαφών ή

εξοπλισμού, είτε αερομεταφερόμενου είτε

επίγειου

η) οι πτήσεις που εκτελούνται με αεροσκάφος

με πιστοποιημένη μέγιστη μάζα απογείωσης

κάτω των  5.700 kg

θ) οι πτήσεις που εκτελούνται στα πλαίσια των

υποχρεώσεων παροχής δημόσιων υπηρεσιών

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2408/92

του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1992 για την

πρόσβαση των κοινοτικών αερομεταφορέων σε

δρομολόγια ενδοκοινοτικών αεροπορικών γραμμών,

ή για δρομολόγια όπου η προβλεπόμενη

χωρητικότητα δεν υπερβαίνει τις 30 000 θέσεις

ετησίως και

ι) οι πτήσεις οι οποίες, εάν δεν υπήρχε η παρούσα

διάταξη, θα ενέπιπταν στο πεδίο της

δραστηριότητας αυτής, που εκτελούνται από

φορέα εμπορικής εκμετάλλευσης αεροπορικών

μεταφορών:

- λιγότερες από 243 πτήσεις ανά περίοδο

για τρεις συνεχόμενες τετράμηνες

περιόδους, ή

- πτήσεις με συνολικές ετήσιες εκπομπές

μικρότερες από 10 000 τόνους ετησίως.

Οι πτήσεις που εκτελούνται αποκλειστικά για τη

μεταφορά, στο πλαίσιο επίσημης αποστολής, βασιλεύοντος

μονάρχη και του στενού οικογενειακού κύκλου του/της,

αρχηγών κρατών, αρχηγών κυβερνήσεων και υπουργών,

κράτους μέλους δεν μπορούν να εξαιρούνται βάσει της

παρούσας διάταξης.