Ετήσιος προϋπολογισμός

19.-(1) Ο Φορέας καταρτίζει για κάθε οικονομικό έτος, το οποίο αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, προϋπολογισμό εσόδων και δαπανών.

(2) Ο προϋπολογισμός καλύπτει τα έσοδα και δαπάνες του Φορέα για το οικονομικό έτος, το οποίο έπεται του έτους εντός του οποίου ο προϋπολογισμός κατατίθεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

(3) Ο προϋπολογισμός του Φορέα εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (5) από το Συμβούλιο, υποβάλλεται στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση μέχρι την 1η Ιουλίου εκάστου έτους και το αργότερο τρεις (3) μήνες πριν την ημερομηνία έναρξης του οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρεται, κατατίθεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση των προνοούμενων σ’ αυτό δαπανών και ψήφισή του σε νόμο.

(4) Ο τρόπος καταρτισμού του ετήσιου προϋπολογισμού γίνεται κατ’ αναλογίαν του τρόπου κατάρτισης του κρατικού προϋπολογισμού.

(5) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (7) του άρθρου 5, ο ετήσιος προϋπολογισμός του Φορέα εγκρίνεται με απόφαση του Συμβουλίου που λαμβάνεται με την πλειοψηφία των παρόντων μελών:

Νοείται ότι, για τα πρώτα τρία χρόνια λειτουργίας του Φορέα και σε περίπτωση που οι προνοούμενες δαπάνες του προϋπολογισμού προβλέπουν για αυξήσεις πέραν του δεκαπέντε τοις εκατόν (15%) έναντι του προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους, ο προϋπολογισμός εγκρίνεται με απόφαση που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία, νοουμένου ότι τάσσονται υπέρ της έγκρισής του τα δύο εκ των τριών μελών του Συμβουλίου που εκπροσωπούν τις τράπεζες, τις Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις και τις Ε.Π.Ε.Υ.:

Νοείται περαιτέρω ότι, μετά τα πρώτα τρία χρόνια λειτουργίας του Φορέα και σε περίπτωση που οι προνοούμενες δαπάνες του προϋπολογισμού προβλέπουν για αυξήσεις, οι οποίες ύστερα από την αφαίρεση των ειλημμένων υποχρεώσεων του Φορέα, υπερβαίνουν το πέντε τοις εκατόν (5%) έναντι του προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους, ο προϋπολογισμός εγκρίνεται με απόφαση που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία, νοουμένου ότι τάσσονται υπέρ της έγκρισής του τα δύο εκ των τριών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που εκπροσωπούν τις τράπεζες, τις Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις και τις Ε.Π.Ε.Υ.:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση μη έγκρισης του προϋπολογισμού κατά τα διαλαμβανόμενα στο παρόν εδάφιο, το Συμβούλιο εγκρίνει τον προϋπολογισμό του προηγούμενου έτους αναπροσαρμοζόμενο σύμφωνα με τις ειλημμένες υποχρεώσεις του Φορέα καθώς και με την διαφοροποίηση του δείκτη τιμών καταναλωτή.

(6) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος άρθρου, ο προϋπολογισμός για το πρώτο έτος λειτουργίας του Φορέα, καλύπτει τα έσοδα και δαπάνες του Φορέα για το οικονομικό έτος που αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Φορέα και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους και υποβάλλεται στο Υπουργικό Συμβούλιο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από της ημερομηνίας έναρξης λειτουργίας του Φορέα και κατατίθεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων εντός τριάντα (30) ημερών από την εν λόγω ημερομηνία.