Υποβολή εκθέσεων

20.-(1) Ο Επίτροπος υποβάλλει στο Συμβούλιο, εντός τριών (3) μηνών από της ημερομηνίας λήξης έκαστου οικονομικού έτους, έκθεση δραστηριοτήτων για το λήξαν έτος, περιλαμβανομένων οικονομικών αποτελεσμάτων.

(2) Το Συμβούλιο υποβάλλει στις αρμόδιες εποπτικές αρχές, στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ενημέρωση, εντός ενός μηνός από τη συμπλήρωση του ελέγχου των λογαριασμών και την έκδοση της έκθεσης του Γενικού Ελεγκτή απολογισμό οικονομικής διαχείρισης, τον οποίο δημοσιεύει στον ιστοχώρο του Φορέα στο διαδίκτυο.

(3) Ο Επίτροπος εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη κάθε οικονομικού έτους υποβάλλει στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων έκθεση, την οποία ακολούθως δημοσιεύει και στην οποία καταγράφονται για το εν λόγω έτος κατά τομέα χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων, ο αριθμός των παραπόνων που έχουν υποβληθεί, ο αριθμός των παραπόνων που έχουν εξεταστεί, το αποτέλεσμα της εξέτασης, ο αριθμός των αποφάσεων των οποίων τη δεσμευτικότητα έχουν αποδεχτεί οι χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις και ο αριθμός των αποφάσεων των οποίων η δεσμευτικότητα δεν έχει γίνει αποδεκτή από αυτές:

Νοείται ότι, στην πιο πάνω έκθεση δημοσιεύεται το όνομα της κάθε χρηματοοικονομικής επιχείρησης η οποία, ενώ αποδέχθηκε τη δεσμευτικότητα της απόφασης του Επιτρόπου, δε συμμορφώθηκε με την απόφαση αυτή, ο αριθμός των παραπόνων σε σχέση με τα οποία η εν λόγω χρηματοοικονομική επιχείρηση αποδέχθηκε τη δεσμευτικότητα της απόφασης του Επιτρόπου και συμμορφώθηκε με αυτή και ο αριθμός των παραπόνων σε σχέση με τα οποία η εν λόγω χρηματοοικονομική επιχείρηση αποδέχθηκε τη δεσμευτικότητα της απόφασης και δε συμμορφώθηκε με αυτή.

(4) Ο Επίτροπος δύναται να δημοσιεύει τα στοιχεία που αναφέρονται στο εδάφιο (3) πέραν της μίας φοράς ανά έτος εάν κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

(5) Ο Επίτροπος δύναται, με την έγκριση του Συμβουλίου, να εκδίδει και οποιεσδήποτε άλλες εκθέσεις κρίνει αναγκαίες αναφορικά με τις δραστηριότητες του Φορέα.

(5Α) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (3), ο Επίτροπος, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Συμβουλίου, υποβάλλει στοιχεία αναφορικά με τον αριθμό των παραπόνων που έχουν υποβληθεί, τον αριθμό των παραπόνων που έχουν εξεταστεί, το αποτέλεσμα της εξέτασης, τον αριθμό των αποφάσεων των οποίων τη δεσμευτικότητα έχουν αποδεχτεί ή δεν έχουν αποδεχτεί οι χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις, καθώς επίσης οποιαδήποτε άλλα στατιστικά στοιχεία σε σχέση με τις εργασίες του Φορέα.