Έκδοση Οδηγιών

21.-(1) Το Συμβούλιο, μετά από διαβούλευση με τον Επίτροπο, δύναται να εκδίδει κανονιστικής φύσεως Οδηγίες που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), το Συμβούλιο, μετά από διαβούλευση με τον Επίτροπο, εκδίδει Οδηγίες, με τις οποίες ειδικότερα ρυθμίζονται-

(α) οι εσωτερικοί κανονισμοί λειτουργίας του Φορέα,

(β) η διαδικασία και ο τρόπος είσπραξης, από το Φορέα, όλων των πληρωτέων δυνάμει του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδοθεισών Οδηγιών, δικαιωμάτων τα οποία εισπράττονται σε σχέση με την εξέταση παραπόνων,

(γ) η διαδικασία τήρησης στοιχείων και η υποβολή καταστάσεων προς το Φορέα από τις χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις,

(δ) οι όροι υπηρεσίας όλων των υπαλλήλων που αποτελούν το προσωπικό του Φορέα, οι εξουσίες και τα καθήκοντά τους, καθώς και θέματα προσλήψεων, προαγωγών και άσκησης πειθαρχικού ελέγχου και

(ε) το περιεχόμενο, ο τρόπος διενέργειας, η συχνότητα και η εξεταστέα ύλη των εξετάσεων που προβλέπονται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (5) του άρθρου 9 και στο εδάφιο (8) του άρθρου 14Γ, καθώς και οποιοδήποτε άλλο θέμα χρήζει ή είναι επιδεκτικό καθορισμού, εξειδίκευσης ή διευκρίνισης σε σχέση με τις εν λόγω εξετάσεις.

(3) Ο Επίτροπος καταρτίζει και εκδίδει Οδηγίες με τις οποίες ρυθμίζονται ειδικότερα –

(α) η διαδικασία υποβολής και εξέτασης παραπόνων και επίλυσης διαφορών,

(β) ο τρόπος εγγραφής των διαμεσολαβητών στο Ειδικό Μητρώο Διαμεσολαβητών που τηρεί και

(γ) ο τρόπος εγγραφής των Εγκεκριμένων Αναλυτών Χρηματοοικονομικών Παραπόνων στο Ειδικό Μητρώο των Εγκεκριμένων Αναλυτών Χρηματοοικονομικών Παραπόνων που τηρεί.