Έκδοση Οδηγιών

21.-(1) Το Συμβούλιο δύναται να εκδίδει κανονιστικής φύσεως Οδηγίες που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), το Συμβούλιο εκδίδει Οδηγίες, με τις οποίες ειδικότερα ρυθμίζονται-

(α)οι εσωτερικοί κανονισμοί λειτουργίας του Φορέα,

(β)η διαδικασία υποβολής και εξέτασης παραπόνων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 12,

(γ)η διαδικασία και ο τρόπος είσπραξης, από το Φορέα, όλων των πληρωτέων δυνάμει του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδοθεισών Οδηγιών, δικαιωμάτων τα οποία εισπράττονται σε σχέση με την εξέταση παραπόνων,

(δ)η διαδικασία τήρησης στοιχείων και η υποβολή καταστάσεων προς το Φορέα από τις χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις και

(ε)οι όροι υπηρεσίας όλων των υπαλλήλων που αποτελούν το προσωπικό του Φορέα, οι εξουσίες και τα καθήκοντά τους, καθώς και θέματα προσλήψεων, προαγωγών και άσκησης πειθαρχικού ελέγχου.