Πόροι του ταμείου

41. Τα έσοδα και λοιποί πόροι του ταμείου μπορούν να προέρχονται από-

(α) τα τέλη που επιβάλλονται και εισπράττονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδομένων κανονισμών.

(β) τις χρηματικές ποινές ή κυρώσεις που επιβάλλονται κατόπιν ποινικής ή πειθαρχικής καταδίκης.

(γ) οποιεσδήποτε δωρεές, εισφορές ή άλλες χορηγίες που γίνονται οικειοθελώς προς όφελος του ταμείου. και

(δ) πωλήσεις διαφόρων εντύπων που εκδίδει κατά καιρούς το Συμβούλιο.