Οικονομική αυτάρκεια και ταμείο του Συμβουλίου

40.-(1) Το Συμβούλιο διατηρεί ταμείο στο οποίο κατατίθενται όλα τα έσοδα και λοιποί πόροι αυτού, από το οποίο θα καταβάλλονται όλες οι δαπάνες λειτουργίας αυτού.

(2) Το Συμβούλιο μεριμνά και διαχειρίζεται το ταμείο κατά τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η κατά το δυνατό μεγαλύτερη οικονομική αυτάρκεια και αυτοχρηματοδότησή του.

(3) Το Συμβούλιο διορίζει εγκεκριμένο ελεγκτή ή ελεγκτές για τον έλεγχο των λογαριασμών του ταμείου, οι δε εξελεγμένοι λογαριασμοί του υποβάλλονται κατ’ έτος στον Υπουργό για τις παρατηρήσεις του.