Έκδοση κανονισμών

42.-(1) Το Συμβούλιο δύναται, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, να εκδίδει κανονισμούς για τον καθορισμό κάθε θέματος το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού, καθώς και για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Ειδικότερα και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), οι κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου μπορούν να προβλέπουν για όλα ή οποιαδήποτε από τα ακόλουθα θέματα -

(α) τον καθορισμό των τελών οποιασδήποτε δυνάμει του παρόντος Νόμου προβλεπόμενης αίτησης, εξέτασης, εγγραφής στο Μητρώο Κτηματομεσιτών και στο Μητρώο Βοηθών Κτηματομεσιτών ή έκδοσης ή ανανέωσης άδειας·

(β) τον καθορισμό ανώτατου ή κατώτατου ποσοστού προμήθειας την οποία δικαιούνται ελλείψει γραπτής συμφωνίας μεταξύ των μερών, να εισπράττουν οι κτηματομεσίτες, καθώς και του προσώπου από το οποίο η εν λόγω προμήθεια πρέπει να καταβάλλεται·

(γ) τον τρόπο και το χρόνο διεξαγωγής των εξετάσεων που απαιτούνται ή επιτρέπονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, καθώς και τον καθορισμό της εξεταστέας ύλης σ’ αυτές·

(δ) τους ειδικότερους κανόνες δεοντολογίας που πρέπει να τηρούνται από τους εγγεγραμμένους κτηματομεσίτες κατά την άσκηση του επαγγέλματος·

(ε) τη διαδικασία έρευνας και εκδίκασης πειθαρχικών παραπτωμάτων·

(στ) τους όρους πρόσληψης και υπηρεσίας των υπαλλήλων του Συμβουλίου, περιλαμβανομένων των σχεδίων υπηρεσίας, των σχεδίων συντάξεων και των σχεδίων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης·

(ζ) τον καθορισμό των συναφών προς την άσκηση του επαγγέλματος του κτηματομεσίτη θεμάτων.

(3) Κανονισμοί εκδιδόμενοι δυνάμει του εδαφίου (1) κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων προς έγκριση.

(4) Ουδεμία πρόνοια του παρόντος Νόμου δύναται να ερμηνευθεί ως περιορίζουσα τις εξουσίες ή αρμοδιότητες του Συμβουλίου λόγω μη έκδοσης σχετικών κανονισμών δυνάμει του παρόντος άρθρου.