Επέκταση δικαιοδοσίας δικαστηρίων

4.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ποινικού Κώδικα, τα δικαστήρια της Δημοκρατίας έχουν, πρόσθετα, δικαιοδοσία να επιλαμβάνονται και να εκδικάζουν κάθε αδίκημα που προβλέπεται στον παρόντα Νόμο, όταν:

(α)το αδίκημα τελείται για λογαριασμό νομικού προσώπου, που είναι εγκατεστημένο στο έδαφος της Δημοκρατίας˙

(β)το αδίκημα στρέφεται κατά των θεσμών ή του πληθυσμού της Δημοκρατίας ή κατά οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οργανισμού, που ιδρύθηκε σύμφωνα με τη Συνθήκη για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και εδρεύει στη Δημοκρατία.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, οι πρόνοιες των παραγράφων (2) και (3) του άρθρου 5 του Ποινικού Κώδικα τυγχάνουν εφαρμογής.