Αδικήματα τρομοκρατίας

5. Πρόσωπο, που εκ προθέσεως προβαίνει σε πράξη η οποία, δεδομένης της φύσης της, δύναται να πλήξει σοβαρά οποιαδήποτε χώρα ή οποιονδήποτε διεθνή οργανισμό, με σκοπό-

- το σοβαρό εκφοβισμό του κοινού ή μερίδας του κοινού ή

- τον αδικαιολόγητο εξαναγκασμό δημοσίων αρχών ή διεθνούς οργανισμού, να ενεργήσουν ή να απόσχουν από του να ενεργήσουν οποιαδήποτε πράξη ή

- τη σοβαρή αποσταθεροποίηση ή καταστροφή των θεμελιωδών πολιτικών, συνταγματικών, οικονομικών ή κοινωνικών δομών μιας χώρας ή ενός διεθνούς οργανισμού

και η πράξη αυτή συνιστά-

(α)αδίκημα, που περιλαμβάνεται στον Πίνακα του Πρώτου Παραρτήματος του παρόντος Νόμου,

(β)αδίκημα, που περιλαμβάνεται στον Πίνακα του Δεύτερου Παραρτήματος του παρόντος Νόμου,

(γ)κατασκευή ή κατοχή ή κτήση ή μεταφορά ή προμήθεια ή χρήση πυροβόλων ή ραδιολογικών όπλων ή οποιασδήποτε εκρηκτικής ύλης ή άλλης θανατηφόρας συσκευής ή πυρηνικών ή βιολογικών όπλων ή έρευνα και ανάπτυξη βιολογικών και χημικών όπλων,

(δ)πρόκληση εκτεταμένης καταστροφής σε-

(i)κυβερνητική ή δημόσια εγκατάσταση,

(ii)δημόσιο σύστημα μεταφοράς,

(iii)υποδομή, περιλαμβανομένων των συστημάτων πληροφορικής,

(iv)εγκαταστάσεις ή άλλη περιουσία προξενικών αρχών ή διπλωματικών αποστολών,

(v)σταθερή εξέδρα στην υφαλοκρηπίδα,

(vi)χώρο δημόσιας χρήσης,

(vii)ιδιωτική ιδιοκτησία,

που δυνατό να θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινη ζωή ή να προξενήσει σοβαρή οικονομική ζημιά,

(ε)παρέμβαση ή διαταραχή ή διακοπή του εφοδιασμού νερού, ηλεκτρικής ενέργειας ή άλλου βασικού φυσικού πόρου, με αποτέλεσμα την έκθεση ανθρώπινων ζωών σε κίνδυνο,

διαπράττει αδίκημα τρομοκρατίας και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε διά βίου φυλάκιση.