Απειλή προς διάπραξη αδικήματος τρομοκρατίας

6. Πρόσωπο, το οποίο προβαίνει σε απειλή για διάπραξη οποιουδήποτε από τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 5 του παρόντος Νόμου, είναι ένοχο αδικήματος τρομοκρατίας και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δέκα έτη.