Συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση

7. Πρόσωπο, το οποίο, έχοντας γνώση των παράνομων σκοπών ή των δραστηριοτήτων τρομοκρατικής οργάνωσης, συμμετέχει, με οποιαδήποτε ενέργειά του, σε οποιαδήποτε παράνομη πράξη τρομοκρατικής οργάνωσης, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα οκτώ έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις ογδόντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€ 85.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.