Παροχή υποστήριξης σε τρομοκρατική οργάνωση, κλπ

8. (1) Πρόσωπο που παρέχει υποστήριξη, με οποιοδήποτε τρόπο, περιλαμβανομένης της χρηματοδότησης, σε -

(α)τρομοκρατική οργάνωση ή

(β)μέλος τρομοκρατικής οργάνωσης ή

(γ)οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, προς όφελος τρομοκρατικής οργάνωσης ή μέλους τρομοκρατικής οργάνωσης ή

(δ)οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, για τη διάπραξη αδικήματος τρομοκρατίας ή

(ε)πρόσωπα που περιλαμβάνονται στους καταλόγους,

έχοντας γνώση του γεγονότος ότι η υποστήριξή του αυτή θα συμβάλει στις δραστηριότητες των πιο πάνω, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, τιμωρείται με φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα οκτώ έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις ογδόντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€ 85.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Η παροχή υποστήριξης, που αναφέρεται στο εδάφιο (1), περιλαμβάνει και την παροχή οδηγιών-

(α)για την κατασκευή ή χρήση εκρηκτικών, πυροβόλων όπλων ή άλλων όπλων ή επιβλαβών ή επικίνδυνων ουσιών ή

(β)για άλλες συγκεκριμένες μεθόδους ή τεχνικές,

με σκοπό τη διενέργεια ή τη συμβολή στη διάπραξη αδικήματος τρομοκρατίας, γνωρίζοντας ότι οι οδηγίες αυτές προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από πρόσωπο ή οργάνωση, που αναφέρονται στο εδάφιο (1).