Διακεκριμένη κλοπή, εκβίαση και πλαστογραφία που συνδέεται με αδίκημα τρομοκρατίας

9. Πρόσωπο, το οποίο, με σκοπό την διάπραξη οποιουδήποτε από τα αδικήματα που προβλέπονται στα άρθρα 5 και 6 του παρόντος Νόμου, προβαίνει σε κλοπή ποσού ή αντικειμένου αξίας που υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50,000) ή σε εκβίαση ή σε πλαστογραφία οποιουδήποτε κυβερνητικού εγγράφου, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δεκαπέντε έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες σαράντα χιλιάδες ευρώ (€ 340.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.